Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avondddienst 6 april 2023 – witte donderdag HA – Ds. Ria Scheltens- Ritzema (klik voor liturgie)

donderdag 6 april: 19:30

Witte Donderdag, 6 april 2023, aanvang 19.30 uur
Voorganger: Ria Scheltens- Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-Hans Dreschler, dienst 2-Ineke Dreschler, dienst 3-
Emmie Plantinga, Dienst 4- Henk Moll, dienst 5, Henny van Ommeren, dienst 6-John Bruijne,
dienst 7- Ineke Bovenschen
Organist/pianist: Wim Vochteloo
Koster: Henk Aantjes
Beamer: Jolanda Stomphorst
—————————————————————————————–

Orgel/pianospel

Welkom en mededelingen, uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 2

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil persoonlijk gebed, bemoediging en groet

Lied 556: 1 t/m 5

Allen:
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Allen:
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Cantare:
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Allen:
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Allen:
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Gebed

Cantare: ‘Veertig dagen zijn voorbij’.

Veertig dagen zijn voorbij nu en de winter is gegaan.
O wij wachten vol verlangen
dat het groen van veld en akker tot nieuw leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws verandering met vreugd’ en moeite samen ging.
Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
In de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen
Veertig dagen, weken, jaren . . .
Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen
Veertig dagen, weken, jaren . . . .
Veertig dagen zijn gegaan nu, soms een tocht door de woestijn,
waar we leerden om te vragen hoe je duister kunt verjagen om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren …..

De Bijbel open: ‘Exodus 12: 14-20’.

Cantare: ‘Brood der ellende’.

De Bijbel open: ‘Johannes 13: 1-15’.

Lied 569: 1 t/m 4

Cantare:
1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Allen:
2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Cantare:
3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Allen
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Meditatie: ‘De Koning is de dienaar met het brood dat Hij breekt’.

Lied 558 : 1, 2, 3 en 4

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Uitnodiging door ambtsdrager

Aan tafel: “Ík ben”. (Sela)

1. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem: (Margreet en Gerlofke
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:
Christus, Hij alleen!

2. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

3. Wie spreekt de woorden van waarheid en
leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

4. Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Viering van de maaltijd

Lofprijzing en dankgebed, afsluitend bidden wij het avondgebed,

Tafelgebed van Luther

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Lied 575: 1 en 2

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegen.

Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgel/piano spel.

Gegevens

Datum:
donderdag 6 april
Tijd:
19:30