Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 22 februari 2023 – aswoensdag – m.m.v. Ds. Ria Scheltens- Ritzema (klik voor liturgie)

woensdag 22 februari: 19:30

Aswoensdag 22 februari 2023, aanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. Ria Scheltens – Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Ineke Bovenschen, dienst 2- Emmie
Plantinga
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Henk Aantjes
Beamer: John Bruijne
—————————
Orgelmuziek

Welkom en mededelingen,

Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’.

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil persoonlijk gebed, Votum en groet

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’.

1   Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2   Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3   Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4   Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Stilte
Gebed

De Bijbel open: ‘Zacharia 7: 4-10’.

Zingen: 302: 1. 2. 3. En 4‘Heer, ik kom tot U’. (Evangelische Liedbundel)

1   Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2   Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3   Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4   Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

De Bijbel open: ‘Matteüs 6: 16-20’.

Zingen: Lied 912: 1, 2 , 5 en 6 ‘Neem mij leven. laat het, Heer’.

1   Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2   Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5   Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6   Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

De Bijbel open: Psalm 103: 8-18

Kort woord voor deze dag

Zingen: 186a: 1, 2 en 3 ‘Leid mij, Heer ‘. (Evangelische Liedbundel)

1   Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

2   Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

3   Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Uitnodiging om een askruisje te halen
(Ondertussen zingen we…)

Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’.

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan

Gebed

Slotlied Lied 248 ‘De dag door uwe gunst ontvangen’.

1   De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2   Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3   Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4   Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen
Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
woensdag 22 februari
Tijd:
19:30