Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 4 mei 2022 – Dodenherdenking – Ds. R. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

woensdag 4 mei 2022: 19:00

Liturgie voor de dienst voorafgaand aan de dodenherdenking
op 4 mei 2022, 19.00 uur

in de Gereformeerde kerk te Renswoude

Voorgangers: ds. R. Scheltens-Ritzema (meditatie)
ds. J.M.J. Kieviet (liturgie)

Gedicht: Kinderburgemeester, Jelte Bouman van CBS De Borgwal
Organist: Rein van Leeuwen

18.45 Inleidend orgelspel

19.00 Woord van welkom

19.03 Zingen: Wilt heden nu treden (LvdK 1973)

Wilt heden nu treden voor God den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat ter neer.
Ter eren ons Heeren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.

Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
Bidt, waket end maket dat g' in bekoring,
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

19.08 Gebed om de opening van Gods Woord

19.11 Schriftlezing (1): Psalm 126 (SV)

1 Een lied hamaäloth. Als de HEERE de gevangenen Sions
wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen.
2 Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong
met gejuich. Toen zei men onder de heidenen: de HEERE heeft
grote dingen aan dezen gedaan.
3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn
wij verblijd.
4 O HEERE, wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het
zuiden.
5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
6 Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en
wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich komen, dragende
zijn schoven.

Schriftlezing (2): Galaten 5: 13, 14 (HSV)

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste
lief als uzelf.

Schriftlezing (3): 1 Petrus 2: 11-16 (NBV)

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die
ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan
zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat
zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden
tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij
komt rechtspreken.
13 Erken omwille van de Heere het gezag van de bestuurders,
die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste
autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om
misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen.
15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende
dwazen de mond snoert.
16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid
om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.

19.15 Zingen: Psalm 133: 3 (Berijming 1773)

Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ de zegen.
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en ’t leven tot in eeuwigheid.

19.18 Meditatie:

“De dienstbaarheid van vrijheid” (1 Petrus 2: 16)

19.28 Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Tekst: Ria Borkent
Melodie: Psalm 119

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein,
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen?
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

19.33 Gedicht: “Vrijheid in verbondenheid”

19.36 Gebed

19.41 Zingen: Blijf mij nabij (Weerklank)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

19.45 Begin van de stille tocht naar het monument

Gegevens

Datum:
woensdag 4 mei 2022
Tijd:
19:00