Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 1 mei 2022 – Ds. D. Boekema uit putten (klik voor liturgie)

zondag 1 mei: 09:30

Organist

Welkom, mededelingen, uitleg collectes

Zingen, Psalm 98: 1 en 4, ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.

1   Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4   Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid

Persoonlijk stil gebed
Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde heeft gemaakt.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade en vrede van God de vader
van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer
in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.

Klein Gloria: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3. ’Dit is een morgen als ooit de eerste’.

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basics

Deze zondag is de tweede van een blok van zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. Deze
zondag staat Genesis 16:1-16 centraal: Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog
geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon met Hagar:, genaamd Ismaël.
Kinderlied via beamer: ‘Ga je mee met mij’ van Elly en Rikkert

Schriftlezing: Johannes 20: 1, 11-18

Zingen, Lied 643: 1, 2 en 5 ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’.

1   Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

2   Diep in de donk're aarde ging
't lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

5   Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

Verkondiging

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 7 ’ U kennen, uit en tot U leven’.

1   U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4   Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7   O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader.

Slotlied, Lied 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’.

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Zegen:
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader
en de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijve met u en jullie allemaal.

Amen. (predikant spreekt dit uit)

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 1 mei
Tijd:
09:30