Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 10 oktober 2021 – Ds BH Steenwijk uit Nijkerk (klik voor liturgie)

zondag 10 oktober 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Intochtslied 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’.
1 Juicht Gode toe, bazuint en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Verootmoediging
Woord voor de zondag

Lied: U tilt mij op (You raise me up)
Kindermoment:

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezingen 1 e Ezechiël 34:1-16 en 2 e lezing uit de herziene Statenvertaling Johannes 10:1-16 De
goede Herder HSV.

Lied 23b De Heer is mijn herder (liedboek bidden en zingen in huis en kerk)
1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
4 De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Verkondiging.
Meditatief orgelspel

Aansluitend lied 654:2, 5 en 6 ( ‘Zing nu de Heer, stemt allen in’.
liedboek bidden en zingen in huis en kerk)\
2 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
6 Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader

Slotlied 423: 1 en 2
1.Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
2.Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN beantwoord met lied 423:3

3.Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 10 oktober 2021
Tijd:
09:30