Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 11 september 2022 – Dhr. H.R. van Riezen uit De Glind (klik voor liturgie)

zondag 11 september 2022: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied Psalm 27: 1 en 3 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’

1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

3   Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! –

Persoonlijk gebed

Groet:
Voorganger: de Heer zal bij u zijn!
Gemeente: DE HEER ZAL U BEWAREN!

Bemoediging:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft
gemeente: EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT
Voorganger: die ons bevrijdt als we vast zitten
Gemeente: MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM VOLGEN
Voorganger: Gods liefde is voor jou en mij
Gemeente: EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD

Klein Gloria Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed.

Geloofsbelijdenis we zingen:
Lied 460 ‘Ik zal er zijn ‘. (uit Hemelhoog)

1. Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
in tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:
Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer
niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Kindermoment:
De KinderVertelDienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG.

In een blok van 4 zondagen gaat het over Jozef.
Thema van deze zondag: ‘Jozef zit in de put’,
in Genesis 37: 12 – 36 staat centraal:
de broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem
in een put gooien en daarna verkopen aan handelaars.

Kinderlied: ‘Jozef had een jas’, van Elly & Rikkert Zuiderveld

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing uit: Exodus 13 vers 3-16

Zingen Lied 45: 1 en 3 Een land om van te dromen (liederen over gerechtigheid)

1. Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken
en de mens tot weinig goeds in staat.'
Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

Refrein:
Want een land, een land om van te dromen,
stuwt de mensen uit hun slavernij,
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
'Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!'

3. Zeg nooit: 'God is Zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.'

Refrein:
Want een land, een land om van te dromen,
stuwt de mensen uit hun slavernij,
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
'Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!'

Evangelielezing: Johannes 1: 29-30, 35-37

Zingen 575: 1 en 4 ‘Jezus leven van ons leven’.

1   Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4   Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Verkondiging.

Zingen lied 26 “Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak ‘.
(Uit Het liefste lied van Overzee )

1. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: kom maar tot rust bij Mij.
Ben je vermoeid of afgemat, vlij je maar aan mij zij.
Ik ging en kwam zoals ik ben, een uitgedoofde vlam,
maar vond bij Hem een waar tehuis waar ik op adem kwam.

2. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk. Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk toen van Zijn overvloed.
En opgeleefd naar hart en ziel blijf ik door Hem gevoed.

3. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht is morgen nooit te ver.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het gesproken Onze Vader.

Slotlied 704: 1.2 en 3 . ‘Dank, dank nu allen God’.

1   Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2   Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3   Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegenbede

Aansluitend: amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 11 september 2022
Tijd:
09:30