Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 12 december 2021 – 3e advent – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 12 december 2021: 09:30

Voor de dienst: Orgelspel

Welkom, mededelingen collecte uitleg

Mirjam van Vulpen steekt de 3e kaars van advent aan en leest:
Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dat geen mooi gezicht?

Intochtslied Psalm 85: 3 en 4 ”Gij waart goedgunstig voor uw land o Heer”
3   Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
4   Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Stil gebed, Votum en groet
Gebed om inkeer en verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest

Zingen Lied 461: “Wij wachten op de koning”.
1.Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt
ontsteken onze lampen
totdat hij komt!
2.Vier kaarsen zullen branden,
het licht groeit vlam voor vlam,
Het houdt de nacht gevangen
totdat hij komt!
3.Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat hij komt!
3.Wij wachten op de koning,
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer hij komt!

Kindermoment: Het adventsproject genaamd: ‘Tel je mee’
Thema: ‘Wie is de belangrijkste’?, gelezen wordt hierbij uit Marcus 9 : 33 – 37
Projectlied genaamd: ‘Jij Telt mee’.

De Bijbel open: Psalm 130
Zingen Lied 444: 1 en 4 ‘Nu daagt het in het oosten”.
1   Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
4   De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

De Bijbel open: Marcus 9: 30-37

Verkondiging: Als een Kind gekomen…

Zingen Gezang 117: 1, 5 en 7 “Hoe zal ik U ontvangen”. (uit oude liedboek!)
1   Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
5   Zo diep waart Gij bewogen:
Gij daaldet van uw troon;
uit godlijk mededogen
zocht Gij der mensen woon,
Gij die de last der volken,
hun plagen duizendvoud,
wat niemand kan vertolken,
in liefde omsloten houdt.
7   Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied, Lied 440: 1 en 4 “Ga, stille in den lande”.
1.Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet.
De intocht is op handen
van Hem die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
4. Gij schenkt met volle handen,
die Zelf de armoe draagt.
Gij maakt Uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Zegen
Zingen: 3x amen

Lied 708 vers 6 : ‘Mijn schild ende betrouwen’
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Gegevens

Datum:
zondag 12 december 2021
Tijd:
09:30