Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 12 september 2021 – Ds G. Landman uit De Bilt (klik voor liturgie)

zondag 12 september 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom,

Intochtslied: Lied 275 vers 1,2,3,4 en 5 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Allen)
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden (Solo voorganger)
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen (Allen)
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen (Solo voorganger)
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Allen)
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn

Persoonlijk gebed
Votum en groet
Lied 195: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed
Heer, onze God
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.

… gebedsstilte …

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen

Woord van vergeving
De almachtige en barmhartige God wil ons genadig zijn,
ons vergeven wat wij misdeden
en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Lied: Psalm 103c : 1 en 3‘ Loof de Koning, heel mijn wezen’
1.Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.
3.Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Dienst van het WOORD
GEBED bij de opening van het woord

Kindermoment:
Thema: “Ester wordt koningin” uit Ester 2: 1-18
Kinderlied: “Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim Shel Zahav” (YouTube)

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Goede God,
ooit klonk uw woord
als muziek in de oren
van profeten en apostelen.
Geef dat ook wij vandaag
door uw heilige Geest
vervuld mogen worden
van uw stem.
Dan zullen wij zingen
van uw koninkrijk dat komt
voor alle mensen,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

Profetenlezing Jesaja 45 : 18ac.20b.22-25
18 Dit zegt de HEER,
die de hemel geschapen heeft:
Ik ben de Eeuwige, er is geen ander.
20b Wie een houten godenbeeld ronddraagt,
heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
22 Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
23 Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan.
25 Heel het nageslacht van Israël
zal bij de Eeuwige recht vinden
en zich gelukkig prijzen.

Zingen : Psalm 116: 1 en 2 ‘God heb ik lief’
1.  God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2   Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

Evangelielezing Marcus 9 : 14-29

Zingen Psalm 116 : 3 en 4 ‘Hij is goedgunstig’
3   Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
4   O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel

Zingen Lied 973 : 1, 2.3 en 4 ‘Om voor elkaar te zijn’ ,
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, (solo, daarna allen)
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, (Solo)
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, (Allen)
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, (Allen)
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Dankgebed en voorbeden – Stil gebed en Onze Vader
Collectes online / bij de uitgang

Slotlied Lied 215: 2,4,6,en 7 ‘Rondom wie bidden’
2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop
4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat
6. De kalme gang, de kleine taak
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt dagelijks nader ons tot God.
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
en dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Gezongen Zegen
beaamd door 3 x Amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 12 september 2021
Tijd:
09:30