Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 13 februari 2022 – Ds P.J. Rebel uit Utrecht (klik voor liturgie)

zondag 13 februari: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied NLB 981: 1, 2, 4, 5: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’.

1 Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Lied NLB 704: 1, 3: ‘Dank, dank nu allen God’.

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

2 Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basics
“Begin van de wereld’.

Thema: ‘Jezus roept zijn leerlingen,
gelezen wordt hierbij uit Marcus 1 : 14 – 20,
daarin staat dat Jezus in Galilea begint om het goede nieuws te vertellen
en kiest Hij zijn eerste leerlingen uit.

Daarna het kinderlied via de beamer, genaamd: ‘Hij is machtig’.

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing: Psalm 25: 1-10

Lied NLB Psalm 25a: ’Mijn ogen zijn gevestigd”.

1 Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

Lezing: 1 Johannes 5: 14-21

Lied NLB 903: 1, 3: ‘Zou ik niet van harte zingen’.

1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.

Verkondiging.

Meditatief orgelspel

Aansluitend zingen NLB 519: ‘Gij die de ster van David zij’.

1 Gij die de ster van David zijt
en wijzen roept en dwazen leidt,
Gij hebt in duister U gewaagd
en naar de rechte weg gevraagd.

2 Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

3 Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

4 O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.

Dankzegging en voorbeden,
Met ruimte voor stil gebed en Onze Vader (hardop meebidden.)

Slotlied NLB 904: 1, 2, 5: ‘Beveel gerust uw wegen’.

1 Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert:
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

2 Den Heer’ moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed;
Op Hem uw hope bouwen,
zal slagen, wat gij doet;
Door geen bekommeringen,
Geen klagen in geen pijn,
laat God zich iets ontwringen,
Hij wil gebeden zijn.

5. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Zegenbede, Amen, amen, amen

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 13 februari
Tijd:
09:30