Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 14 augustus 2022 – Dhr. H.R. van Riezen uit de Glind (klik voor liturgie)

zondag 14 augustus 2022: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: psalm 142 vers 1, 2, 3, 6, 7 ‘Tot God de Heer, hief ik mijn stem’.

1   Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.

2   Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

3   Gij weet van de verborgen strik,
de hulpeloosheid en de schrik;
dat niemand, niemand naar mij vraagt,
en dat ik steeds word voortgejaagd.

6   Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.

7   Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging

Persoonlijk gebed -Votum en groet.

Klein Gloria : Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming over onze nood

Gebed:
psalm 94 vers 1-6, 20-21

Belijdenis:
psalm 94 vers 18-19, 22-23

Zingen: Lied 836 vers 1,2,3,4 en 5, ‘O Heer die onze Vader zijt’.

1   O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2   Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3   O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4   Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5   Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing: Lucas 12 vers 13-15, 22, 31-33, 49 tot en met 59

Zingen: Lied 46 ‘Als mensen leren geven’. (melodie Liedboek 910 soms groet een
licht van vreugde)

1 Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen
gaan mensen hand in hand.

2 Als mensen willen nemen
steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden
daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen
naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen
de aarde groot genoeg.

3 Laat onze oren horen,
Laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen,
Het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
Met hand en hart en mond,
Dan zul je dat gaat merken
De hele wereld rond.

Lezing Johannes 16 vers 17-24, 32-33

Zingen: Vrede voor jou vers 1 en 3 (uit Geroepen om te zingen 15, melodie Komt
nu met zang)

1 Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

2 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, –
tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Verkondiging.

Zingen Lied 218 1.2 en 3 ‘Samen in de naam van Jezus’. (evangelische liedbundel)

1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn verlosser, middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het gesproken onze Vader.
Collectes bij de uitgang na afloop van de dienst

Slotlied. 675: 1 en 2 Geest van hierboven’.

1   Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2   Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zegenbede

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 14 augustus 2022
Tijd:
09:30