Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 14 november 2021 – prediker – Ds H.Bouma uit Kampen (klik voor liturgie)

zondag 14 november 2021: 09:30

Orgelspel
Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Zingen: Lied (Psalm) 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
1   Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2   Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
3   Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4   Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed
Woord van verwachting en vredegroet
Klein Gloria

Kindermoment:
Thema: Het visioen van Johannes”, gelezen wordt daarbij uit Openbaring 1: 9-20
Kinderlied: Alles wordt nieuw van Matthijn Buwalda

Inleiding
Gebed
De aangewezen weg, Micha 6: 8

Zingen: Lied 316: 4 Het woord van vrede liefde en recht
4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Gebed
Schriftlezing: Psalm 139

Zingen: Lied (Psalm) 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben
1   Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2   Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Verhaal: Uw hand op mij

Zingen; Lied (Psalm) 139: 7,8,14
7   Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
8   Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
14   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader.
Collecte bij de uitgang of overmaken naar de penningmeester

Zingen: Lied 704 Dank, dank nu allen God
1   Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2   Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3   Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 14 november 2021
Tijd:
09:30