Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 15 augustus 2021 – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 15 augustus 2021: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 100 (Wisselzang)
1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt. (Allen)
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2.Roept uit met blijdschap: "God is Hij. (Vrouwen)
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
3.Treedt statig binnen door de poort, (Mannen)
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed, (Allen)
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

gebed, Votum en groet
Zingen: Klein Gloria

Gebed van inkeer en verootmoediging
Woord voor onderweg: Exodus 20: 1 t/m 17

Zingen Lied 314: ‘Here Jezus, om uw woord’,
1.Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2 .Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3.O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Uit Johannes 10: 11-16, Thema: De stem van de Herder.
Kinderlied: Vreugde van mijn hart van Sela

Gebed om de Heilige Geest
De Bijbel open: Psalm 23

Zingen Lied 23C : ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’,
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

De Bijbel open: Johannes 10: 11 t/m 16

Zingen Machtig God, sterke Rots,
1.Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
2.Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Verkondiging ‘ De stem van de herder’.

Zingen Lied 939: ‘Op U alleen, mijn licht en kracht’,
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2.U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
3.Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (hardop mee bidden)

Slotlied: Psalm 79: 5
5.O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

Zegen.

Zingen Lied 425: ‘Vervuld van uw zegen’,
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 15 augustus 2021
Tijd:
09:30