Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 15 mei 2022 – Ds. T. Verhoeven uit Utrecht (klik voor liturgie)

zondag 15 mei: 09:30

Orgel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: 98: 1 en 3 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.

1   Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3   Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Persoonlijk gebed – votum en groet

Klein Gloria : Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van toenadering en verootmoediging

Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.

Hoor het woord van Paulus aan de Romeinen:

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.  9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.  12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.  13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.  14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

Lied: 655: 1, 2 en 3 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’.

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Kindermoment: In de kinderverteldienst gaat het over Isaac en Rebekka, gelezen daarbij uit
Genesis 24: 42-53, 62-57. (Rooster Bijbel Basics)
Het gaat over de knecht van Abraham die op zoek gaat naar een vrouw voor Isaak. Hij vindt
Rebekka en vraagt haar of ze met hem mee wil gaan.

Kinderlied: Ga je “mee met mij”, van Elly en Rikkert

Dienst van het woord

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Deuteronomium 6: 1 – 9

Lied 145: 1 en 2 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’.

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn on-door-gron-delijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2 .Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Johannes 13: 31 – 35

Verkondiging:

Lied 642: 1, 2 ,3 4, en 5 ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’.

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond –
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3. Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

4   Ten onder ging de sterke dood,
Ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5   De donk're weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

Dankzegging en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (uit gesproken)

Collectes bij de uitgang

Slotlied 418: ‘God, schenk ons de kracht’.

1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zeg

Zegen

Gezongen Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 15 mei
Tijd:
09:30