Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 16 april 2023 – Ds. A. Nicolai uit Barneveld (klik voor liturgie)

zondag 16 april 2023: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN
Liturgie voor 16 april 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A. Nicolai uit Barneveld
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Ineke Bovenschen, dienst 2-Emmie Plantinga
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Karen van Viegen
Beamer: John Bruijne.
——————————-

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: psalm 81: 1 en 8 ’Jubel God ter eer”.

1   Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

8 Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
Van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezen?

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Lied 195, ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming vanwege de nood in de wereld

Zingen: Lied: 634 1 en 2. ‘U zij de Glorie’.

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan,
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer !

Kindermoment:
De kinderverteldienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG,

Thema: ‘God stuurt vlees en brood’.
Dit is de eerste zondag van een blok met vier verhalen over Mozes
en het volk van Israël in de woestijn.
Delen uit Exodus 16 staan centraal: De Israëlieten reizen door de
woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees.

Kinderlied

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing: ‘Efeziërs 4: 1 t/m 6’.

Zingen: Lied 970: 1 en 2 ‘Vlammen zijn er vele’.

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus

Schriftlezing: ‘Efeziërs 4: 7 t/m 16’.

Lied 970: 3 en 5

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Verkondiging.

Zingen: Lied 975: 3 en 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’.

3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Dankzegging en voorbeden –
ruimte voor stil gebed –
en het gezongen Onze Vader, lied 371

1 Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.

refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

3 Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.

refrein: En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en
de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen. Amen.

Collectes bij de uitgang na afloop van de dienst

Slotlied 969: 1 en 3 ‘In Christus in noch west nog oost’.

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Zegenbede

Aansluitend gemeente: Amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 16 april 2023
Tijd:
09:30