Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 16 januari 2022 – school & kerkdienst – Ds H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 16 januari 2022: 09:30

– Orgelspel

– Welkom, mededelingen en uitleg collectes

– Aanvangslied: Psalm 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
E‚n liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3. Jeruzalem ! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

-Stil gebed,
-Votum en Groet

– Lied 195 ‘Gloria lied’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

– Gebed van inkeer en verootmoediging

– Via youtube : ‘Wie ben jij? ‘.Wie Ben Jij – met plaatjes – YouTube
– Inleiding op thema: van de School-Kerkdienst: “Ben ik de hoeder van mijn broeder?”

– Gebed om de werking van de Heilige Geest,

– Als een hert dat verlangt naar water (Opw. 281)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

– Woord voor onderweg: Johannes 13: 34,35

– Zingen: ‘’Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ , Hemelhoog 494

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

– De Bijbel open: Genesis 4: 1-16

Adams zonen
4 1 De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’  2 Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.  3 Na verloop van tijd bracht Kaïn de HEER een offer van de opbrengst van het land.  4 Ook Abel bracht een offer: van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De HEER schonk aandacht aan Abel en zijn offer,  5 maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.  6 De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?  7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’  8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.  9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’  10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij chreeuwt.  11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen.  12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’  13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.  14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag U niet meer onder ogen
komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’  15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.  16 Toen ging Kaïn bij de HEER  vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

– Zingen: Lied 272 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’.

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2. Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

– De Bijbel open: Romeinen 12: 9-21

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.  10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.  11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.  12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.  15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.  16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.  17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.  18 S tel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.  19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’  20 En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’  21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

– Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (3 x), Hemelhoog 338

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij

– Verkondiging Aan elkaar gegeven in Gods Naam

– Ingetogen meezingen: Lied 904: 1 en 3

1. Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

3. Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g ‘u verwondren moet,
als Hij die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij nu nog schreit.

– Dankgebed, voorbeden, lofprijzing en Onze Vader

– Slotlied: youtube: ‘Sta ‘’s even op als je Jezus liefhebt’.
Sta eens even op – Opwekking kids 100 – YouTube

– Zegen
– Zingen: Amen, amen, amen.

– Ingetogen meezingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

– Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 16 januari 2022
Tijd:
09:30