Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 18 juni 2023 – Dhr. H.R. van Riezen uit Wageningen (klik voor liturgie)

zondag 18 juni 2023: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN
Liturgie voor 18 juni 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: dhr. H.R. (Roel) van Riezen uit Wageningen
Dienstdoende ambtsdragers dienst 1- Ineke Dreschler,
dienst 2. Hans Dreschler
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Ronald de Groot
—————————————————-

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: psalm 146 vers 1 en 2 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’.

1   Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

2   Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

Voorganger: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: de trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en nooit laat varen wat zijn hand begonnen is. Amen.

Zingen, lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed vanwege de nood in onze wereld

Loflied: psalm 146 vers 3, 4, 5

3   Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4   Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5   Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Kindermoment: De kinderverteldienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG,
Thema: ‘Jezus bij Marta en Maria’. Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen. Lucas 10:38-42 staat deze zondag centraal: Jezus is op bezoek bij de zussen Marta en Maria.

Kinderlied: Kinderlied over Marta en Maria

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing; ‘Richteren 9 vers 1-21’

Zingen, psalm 60: 1, 2. 3 en 4 ‘O God, die ons verstoten had’.

1   O God, die ons verstoten had,
die niet meer hoorde als men bad,
uw gramschap deed ons ondergaan;
herstel ons, hoor ons weder aan.
Gij hebt, o Heer, ons land gekloofd,
Gij hebt het van zijn kracht beroofd.
Genees zijn dodelijke wonde,
want het gaat wankelend te gronde.

2   De les was hard, die Gij ons gaaft,
met zware wijn hebt G' ons gelaafd.
Maar nu hebt Gij uw trouwe knecht
gehard voor het verwacht gevecht.
Hem die aldus ten strijde vaart,
zal, onder uw banier geschaard,
de overwinning zijn beschoren.
O God, wil ons gebed verhoren!

3   Maar wat? Mijn God heeft reeds gehoord.
In 't heiligdom weerklonk zijn woord.
Ik juich, ik zal de vijand slaan
aan beide oevers der Jordaan.
Dan, mij erkennend als hun heer,
werpt zich het Noorden voor mij neer
en 't Zuiden hoort naar mijn bevelen.
Heel 't land zal 'k meten verdelen.

4   Wie voert mij met een vaste hand
tot in het hart van 's vijands land?
O God, die ons verstoten had,
trek met ons uit, wijs ons het pad,
want mensenhulp is ijdelheid.
Nu God ons bijstaat in de strijd
is elke heldendaad te wagen.
De vijand wordt door Hem verslagen.

Lezing ‘Matteus 5 vers 14-16’.

Lied 892: 1, 2, 3 en 4 ’Niet in ‘t geweldige geluid’.

1. Niet in ’t geweldige geluid
van stormwind die de rotsen breekt
is het uw stem die tot ons spreekt.
De stormen trekken voor U uit.

2.En ook wanneer de diepte trilt
en de aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.

3.Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.

4.Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,
en wij omwinden het gelaat

Verkondiging.

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het aller bangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
(uit 'Return to love' van Marianne Williamson).

Zingen, lied 289: 1, 2 en 3. ’Heer het licht van uw liefde schittert’.

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein :
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – en het gesproken Onze Vader.

Slotlied 215 vers 1, 4, 5, 6, 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’.

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6. De kalme gang, de kleine taak
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt dagelijks nader ons tot God.

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
en dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Zegenbede

Aansluitend, Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 18 juni 2023
Tijd:
09:30