Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 19 december 2021 – 4e advent – Dhr H.R. van Riezen uit De Glind (klik voor liturgie)

zondag 19 december 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Dylan van de Bor leest het gedichtje voor en steekt daarna de 4 de kaars aan.
Nu mag het vierde kaarsje aan
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen
dan wordt het Kind geboren.

Intochtslied: Lied: psalm 111 vers 1, 2 en 3 ‘Van ganser harte loof ik Hem’.

1   Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2   Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

3   Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Kindermoment: We volgen van Bijbel Basic het adventsproject genaamd:
‘Tel je mee’ van het NBG
Thema: ” Gods dienaar die door niemand werd gezien”,
hierbij wordt gelezen uit Jesaja 52 : 1 – 53 : 6.
Projectlied genaamd: "Jij telt mee"

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing Lucas 1 vers 57 tot en met 68

Lied Gezang 66 vers 1, 2, 5 en 6, Mijn ziel verheft Gods eer” (oude liedboek)

1   Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

2   Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is.
Zijn almacht is gebleken.

5   De Heer vervult met goed
uit 's hemels overvloed
der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.

6   Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!

Verkondiging.

Lied 483 vers 1,2 en 3 ‘Stille nacht’.

1.Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2.Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3.Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied, Lied 444 alle verzen: ‘Nu daagt het in het Oosten’.

1. Nu daagt het in het oosten, (Allen)
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken (Vrouwen)
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten (Allen)
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen (Mannen)
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten, (Allen)
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegenbede met aansluitend gezongen amen.
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 19 december 2021
Tijd:
09:30