Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 19 september 2021 – Startzondag – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 19 september 2021: 09:30

Liturgie voor de Startzondag op 19 september 2021
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema
—————————————————————————————————–
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 99: 1,3 en 8 God is Koning
1   God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.
3   Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.
8   Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

Stil gebed, Votum en groet
Psalm 136:13 Aan den God des hemels zij
13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.
Gebed van inkeer en verootmoediging
Woord voor onderweg: Openbaring van Johannes 1:8
Aftredend: G. van de Hoef, secretaris van het College van Kerkrentmeesters
Johan van Vulpen, pastoraal medewerker
Welkom aan: Michiel van de Bor, als secretaris van het College van Kerkrentmeesters
Dirk van Veen als pastoraal medewerker
Aftredend uit de kerkenraad: Albert Truin, ouderling-kerkrentmeester
Henny Schuurman, 1 ste scriba
Bevestigd zal worden in het ambt van ouderling van het College van Kerkrentmeester: John
Bruijne

Zingen: Lied 968:5 Met God zijn wij verbonden
5   Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Inleiding op de bevestiging tot ouderling
Geliefde broeder, u die voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze
gemeente:
1.Bent u er ten volle van overtuigd, dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst
heeft geroepen?
2. Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als enige regel van het
geloof, zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?
3. Belooft u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt?
4. Belooft u ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen
en bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen in geloof aan het opzicht van de kerk?
Wat is daarop uw antwoord?
Ja, daartoe helpe mij God.
Persoonlijke tekst: “Span u in door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft’’( Efeziërs 4:3)
Zegen
Staande zingen: Lied 426 God zal je hoeden
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
Kindermoment: Kerk van de toekomst
We luisteren zingen: Sta ’s even op als je Jezus liefhebt (Kinderopwekking 100)
Kinderen naar de Kinderverteldienst
De Bijbel open: Matteüs 6: 7 t/m 13 in Herziene Statenvertaling
7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij
door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem
bidt. Bidt u dan zo: 
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil
geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.En
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen: Lied 1006 Onze Vader in de hemel
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Verkondiging: Uw Koninkrijk kome
Rend Collective, ( Hemelhoog 669) Bouw Uw Koninkrijk
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Kinderen komen terug in de kerk
Slotlied Lied 313: 1, 4 en 5 Rijke schat van wijsheid
1   Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

4   Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
5   O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Zegen
Lied 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Gegevens

Datum:
zondag 19 september 2021
Tijd:
09:30