Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 2 januari 2022 – Ds P. ’t Hoen uit Ede (klik voor liturgie)

zondag 2 januari 2022: 09:30

Orgel:

Welkom, mededelingen uitleg collecte

Intocht lied (staande) 527: 1, 2, 3, 4, en 5 ‘Uit uw hemel zonder grenze’.

1   Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2   Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3   Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4   Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5   Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Persoonlijk gebed.

Votum en groet.
Klein Gloria

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basic ‘Begin van de wereld’.
Thema: ‘God schept de hemel en de aarde’, gelezen wordt hierbij Uit: Genesis :1- 2:4
Kinderlied via de beamer genaamd: ‘Mijn God is zo groot’.

Verontmoedigingsgebed.

Lied Psalm 103a: 1 ‘Loof nu, mijn ziel, de Here’.

1. Loof nu, mijn ziel de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam.
Vergeet niet, hoeveel keren,
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood.
Gij zijt met heel uw leven,
geborgen in Zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten,
als van een adelaar.
Hij maakt wie Hem verwachten,
al Zijn beloften waar.

Woord van vergeving.

Lied Psalm 103a: 2

2. Gij armen en verdrukten,
zie uit naar Hem, die u bevrijdt
gebeukten en gebukten,
in zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
des Heren weg verliet,
de Heer is vol genade,
voor eeuwig toornt Hij niet, –
Hij die voor u blijft zorgen,
de zonde van u doet
als de avond van de morgen,
ja, kwaad vergeldt met goed.

Lezing van de leefregels

Lied Psalm 103a: 4

4. Maar ’t rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort, –
loof Hem, – gij zult Hem geven
de lof van ’t gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing uit OT Jesaja 60: 1 – 12

Lied Psalm 72 : 1, 4, 5 en 6’ Geef ,Heer, de Koning uwe rechten’.

1   Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4   Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

5   Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daag'lijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

6   Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Lezing uit het NT Matteüs 2: 1 – 12

Lied 520: alle 7 verzen ‘De wijzen’.

1.De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver

2. Zij volgden het teken
De dagen werden weken
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan

3. O koning, wil ons horen
Er is een prins geboren
In ‘t Oosten is zijn ster gezien
Staat hier zijn wieg misschien

4. Herodes hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden
Een koningskind bij mij in huis
U bent beslist abuis

5. De wijzen, de wijzen
Die moesten verder reizen
De ster ging als een lichtend spoor
Naar Bethlehem hen voor

6. Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein

7. De wijzen, die weten
Van sterren en planeten
Die baden nu in zonnelicht
En doen hun ogen dicht.

Preek “God bezocht de stad Jeruzalem”

Lied. 472: 1, 2, 3 en 4 ‘Hoor de herders, hoe ze Hem loven’.

1   Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die den Heer geloven,
prijst uw Koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders die uw schapen weidt
weest nu verblijd
blaast op uw schalmeien Gode,
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij dezen,
dat u en al den volke nu zal wezen.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.

2   Zie de wijzen, hoe ze reizen,
om Gods Zoon met goud te prijzen,
onzen Heer eer te bewijzen,
myrrh' en wierook uit hun paleis.
God onze hoogste majesteit
deed in deze tijd
zijn woord de mensen zoeken.
Een meisje geeft Hem levenslicht
en zie Hij ligt
gebonden in de doeken,
in de kribbe vindt gij Hem
in Bethlehem ter stede,
die allen zal bevrijden hier beneden.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.

3   Zingt nu mede met Maria,
zingt nu gloria halleluja,
zingt met alle eng'len mede
voor den Heer die Jezus heet!
Toen zong het hele hemelkoor
de hemel door:
aan God den Vader ere
en vrede zal van nu voortaan
in Jezus' naam
op aarde gaan regeren!
In de mensen, in zijn volk,
heeft God een welbehagen,
nu heeft het aangename uur geslagen!
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.

4   Lieve mensen, allen samen,
zingt nu blij te moede amen!
Want wie zijn Gods erfgenamen?
Gij en ik in Jezus' naam!
De herders gingen toen op weg,
zoals gezegd,
om Davids Zoon te vinden
en 't woord te zien dat is geschied
en vrede biedt
aan alle mensenkinderen.
Zij kwamen aan in Bethlehem
en hebben Hem gevonden
die heel de wereld helen zal van zonde!
Davids Zoon, ja Davids Zoon, Gods vlees en bloed,
die de mens in nood en dood herleven doet.

Dankzegging – voorbeden stil gebed – Onze vader

Slotlied 416: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en Zegen
Orgel 3x "Amen"

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 2 januari 2022
Tijd:
09:30