Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 20 maart 2022 – Ds K.J. vd Sloot uit Nijkerk (klik voor liturgie)

zondag 20 maart: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen uitleg collecten

Zingen (staande) intochtspsalm: Ps. 25: 6 en 7: ‘Wie heeft lust de Heer te vrezen’.

6   Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7   Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Stil Gebed
Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 864: 1 en 4’: Laat ons de Heer lofzingen’.

1 Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

4 Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken
met woord en sacrament.

Woord van leven

Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 6 en 7:’O Jezus hoe vertrouwd en goed’.

1   O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2   uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3   Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Kindermoment: Uit het project “Beloofd land in zicht

Deze zondag is de derde van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als
beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.
Op deze zondag staat Exodus 14:5-22 centraal: De Israëlieten, die door de Egyptenaren achtervolgd
worden, trekken veilig door de Rietzee.

Afsluitend het Projectlied via de beamer: “Ga je met ons mee”

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Marcus 14: 43-52

Zingen: Evangelische Liedbundel 65; ’t Is middernacht en in de hof’

1. ’t Is middernacht en in de hof
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof
de Levensvorst, in zijn gebeên
doorworstelt Hij zijn strijd alleen.

2. ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
zijn jong’ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
de aanblijk op des Meesters trouw.

3. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit zijn hart de bede niet:
Mijn Vader, dat uw wil geschied’.

4. ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
die ’t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

Verkondiging: ‘De naakte man’.

Zingen: Evangelische Liedbundel 189A: 1, 2 en 3; ‘Vaste rots van mijn behoud’

1. Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk bidden Onze Vader.

Zingen (staande) slotlied: Lied 726: 1, 3 en 4: ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’.

1 Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

3 Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed van ’t Lam gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.

4 Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot

Zegen
Gezamenlijk Amen, amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 20 maart
Tijd:
09:30