Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 23 april 2023 – Ds. P. ‘t Hoen uit Ede (klik voor liturgie)

zondag 23 april 2023: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collecte

Intochtslied Psalm 29: 1 en 6 ‘Gij die hoog verheven zijt’.

1 Gij die hoog verheven zijt,
geeft den Here heerlijkheid,
geeft des Heren naam de eer,
buigt u juichend voor Hem neer.
Hoort de grote stem des Heren,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil als God gaat spreken.

6 Boven 't bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
Koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Zingen, Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Ident’s van verootmoediging

Verootmoedigingsgebed.

Woord van vergeving.

Zingen, Lied Psalm 116: 1 en 3 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’.

1   God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3   Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Kindermoment: De kinderverteldienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG.
Thema: ‘De tien regels’. Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm die bij deze verhalen past.
Exodus 20:1-21 staat centraal: God geeft de Israëlieten tien belangrijke regels.

Kinderlied

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

1 e Lezing Jesaja 43: 1 – 12

Zingen, Lied psalm 137a: 1, 2, 3 en 4 ‘Toen wij zaten langs het water”.

1 Toen wij zaten langs het water
in het verre Babylon
Hing de lieren aan de wilgen
lag een klaaglied op de tong

2 De bewakers zeiden spottend:
‘Zing nog eens een lied van thuis!’
Maar wij staarden in de leegte,
hopeloos ver weg van huis.

3 In de ballingschap te zingen,
is dat niet te veel gevraagd?
Onze stem breekt van ellende
want ons lot is godgeklaagd.

4 Wanneer zal God ons bevrijden?
Kom, verbreek de tirannie!
Dan veranderen de tranen
in een juichend Sionslied!

2 e Lezing Johannes 21: 1 – 14

Zingen, Lied 653: 1, 2 en 7 ’U kennen, uit en tot u leven’.

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankzegging en voorbeden – ruimte voor stil gebed – en het gesproken Onze Vader.

Slotlied 418: 1, 2, 3 en 4 ‘God, schenk ons de kracht’.

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

4 God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween

Zegenbede

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 23 april 2023
Tijd:
09:30