Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 24 juli 2022 – Ds. A. Haaima uit Ermelo (klik voor liturgie)

zondag 24 juli: 09:30

Orgelmuziek:

Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Zingen: Lied 84: 1 en 2, ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’.

1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2   Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, bemoediging en groet

Glorialied: lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 215: 2, 3, 4 en 7, ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’.

2   Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

3   Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

7  Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 28: 10 – 22

Zingen: Lied 221: 1 en 2, ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’.

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39

Zingen: Lied 139: 5 ‘Al naam ik voor mijn vlucht te baat’.

5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleug'len van de dageraad,
al woond' ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 885: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw o Heer’.

1 Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu
Refr. Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Refr. Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Dankgebed, voorbeden en het gesproken Onze Vader

Zingen: Lied 906: 7 en 8,’God is tegenwoordig’.

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in Uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe Uw Wezen
dat Ge in mij Uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Zegen

Aansluitend zingen: amen amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 24 juli
Tijd:
09:30