Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 25 juni 2023 – Ds. G. Landman uit de Bilt (klik voor liturgie)

zondag 25 juni 2023: 09:30

Renswoude – 25 juni 2023
Voorganger ds. Gert Landman uit De Bilt
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Henk Moll,
dienst 2- Emmie Plantinga
Organist: Gerard Rossier
Koster: Gert van de Hoef
Beamer: Judith Plantinga
———————————————————————

Orgelspel

Woord van welkom, mededelingen, uitleg collectes

Intochtslied Lied 217 : 1,2,3 ‘De dag gaat open voor het woord’

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Onze hulp’ en groet

Lied 195 ‘ Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Bidden om ontferming: ‘Kyrie en Gloria gezongen’.

(na inleidende zin:)

Lied om ontferming Lied 997 : ‘… en vele duizenden, ontheemd’

Voorganger: genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Allen: genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Voorganger: 1 – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
Allen: genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Allen: 2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Allen: 4 O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

(na inleidende zin:)

Glorialied Lied 217 : 4,5 ‘De dag gaat open’

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Kindermoment Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Lucas 19:1-10 staat centraal. Thema: ‘Jezus en Zacheüs’

Kinderlied 186: 1,2,3 en 4 ‘Er is geen plaats’

1 Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheus is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom,
om er toch bij te zijn.

2 Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.

3 Zacheus, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheus, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.

4 Zacheus gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast.
Zacheus is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.

5 Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de Geest

Eerste lezing: ‘Jeremia 20 : 7-13’.

Zingen Psalm 27 : 1,7 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’

1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:

7   O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
het is de Heer die mij behouden zal!

Evangelielezing: ‘Mattheüs 10 : 16-23, 27-33 ‘

Zingen Lied 362: 1, 2 en 3 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Preek

Aansluitend meditatieve orgelmuziek

Zingen Lied 973 : 1,2,3 en 4 ‘Om voor elkaar te zijn’

Voorganger:
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

Allen:
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

Voorganger:
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

Allen:
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

GEBEDEN

Vooraf Onze Vader oefenen met de kinderen

Dankzegging en voorbeden, (3 x eindigend met Lied 367b )

Allen: zo bidden wij samen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Stil gebed – Gezamenlijk Lied 369b ‘Onze Vader’ (Gezongen)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 1005 : 1,4,5 ‘Christus, ons licht’

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Wegzending en gezongen zegen

Aansluitend Lied 431

… Amen, amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 25 juni 2023
Tijd:
09:30