Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 26 juni 2022 – Ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren (klik voor liturgie)

zondag 26 juni 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Staande, Intochtspsalm: Psalm 98: 1,2 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.

1   Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2   Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed, votum en groet.

Zingen: Lied 195 ‘Ere zij de Vader en de Zoon’
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van inkeer

Woord van geloof: Romeinen 10: 9-11

Zingen: Lied 216: 1,2,3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Woord voor onderweg: Romeinen 13: 8-10

Zingen: Psalm 116: 1,3 ‘God heb ik lief’.

1   God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3   Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed bij de opening van de Bijbel om de Heilige Geest

Kinderverteldienst: Deze zondag is de vierde van een blok met
vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de 
christelijke gemeentes.

Handelingen 8:26-40 staat centraal: de apostel Filippus ontmoet
een man uit Ethiopië, die in Jezus gaat geloven.

Kinderlied: ‘Mijn God is zo g-o-e-d’. Tekst en muziek: Lee Ann Vermeulen.

De Bijbel open: Exodus 3

Zingen: Psalm 103: 1,2 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’.

1   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2   Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Verkondiging: ‘Daarom ben ik afgedaald’.

Zingen: Lied 218 ‘Samen in de naam van Jezus’ (Evang. Liedboek)

1 Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en gezamenlijk
het Onze Vader mee bidden.

Collectes in de collectezakken bij de uitgang of worden per bank overgemaakt,

Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (staande)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen,

Aansluitend zingen we: Lied 425 “Vervuld van uw zegen”

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 26 juni 2022
Tijd:
09:30