Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 26 mei 2022 – Hemelvaart – Ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren (klik voor liturgie)

donderdag 26 mei: 09:30

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de kerkenraad

Intochtspsalm: Psalm 47: 1,2 ‘Volken wees verheugd’.

1   Volken weest verheugd,
jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap
's Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.

2   God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

Stil gebed, votum en groet.

Zingen: Psalm 47: 3

3   Maakt het dan bekend;
Godes regiment
houdt de volken saam,
geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan
om op wacht te staan.
Abrahams geslacht,
het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld
paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer,
den verheven Heer.

Gedicht: ‘Hemelvaart’. (Koos Geerds)

U bent niet van een land, een ras of volk,
niet van een eeuw, een tijdperk, een cultuur,
niet van een leer, traditie of een kerk,
U bent verheven boven de natuur.
Uw monarchie omspant de hele wereld,
U overziet hem in een oogopslag,
U bent aan coalities niet gebonden,
uw almachtlaat zich gelden dag en macht.
Daarom bent U niet hier, maar zetelt ginds,
Strategisch, doelgericht en onvermoeid,
vervuld van, missiedrang, vol vuur en haast.
Maar niet uw grootheid en gezag zozeer.
veeleer uw liefdevolle Geest is het die mij,
een steeds weer zondig mens, steeds méér verbaast.

Zingen: Gezang 231: 1,2 ‘Wij knielen voor uw zetel neer’.

1.Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Gebed

De Bijbel open: Kolossenzen 3: 1-3

Zingen: Psalm 97: 1,3,6 ‘Groot koning is de Heer’.

1 Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

3 De hemel, Heer, verbreidt
alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen
voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer;
gij goden, buigt u neer:
Hij heeft uw macht geknot.

6 Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Terug naar boven

Kindermoment: Kinderrooster van Bijbel Basics.

Thema: ‘Jezus gaat naar de hemel’, gelezen wordt daarbij uit Handelingen 1: 1-11
Kinderlied via de beamer: ‘Ik moet weggaan’, Elly & Rikkert Zuiderveld

De Bijbel open: Handelingen 1: 1-14

Zingen: Gezang 229: 1,2 (Liedboek voor de kerken)

1. De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

Verkondiging: ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken?’.

Zingen: Gezang 229: 3,4,5 (Liedboek voor de kerken)

3 De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

4 Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

5 O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Gedicht: ‘Hemelvaart ‘. (Jaap Zijlstra)

Nu dekt een wolk hem toe en niet een wade,
nu is zijn opstaan een verloren zoon
die uitroept: Ik ga naar mijn vader!
en kijk, de vader komt hem tegemoet,
zoals slechts op een wolkenloze dag
een witte wolk komt varen door de hemel,
wonder van schoonheid – schoonheid is genade,
is van de hemel een geheim op aarde –
en neem hem op. Het is de vader
die zegt: Hij hier, mijn zoon, was dood
en is herboren, hij hier, mijn eigene,
ooit aan een schandhout heb ik hem verloren
en nu, na al zijn leed, na al zijn wonden,
heb ik hem meer dan ooit teruggevonden.

Zingen: Gezang 231: 3 (Liedboek voor de kerken)

3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.

Dankzegging – voorbeden – stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied: Lied 412: 5,6 “Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand”

5   Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,
wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,
en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.

6   Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwe

Zegen,

Aansluitend zingen: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
donderdag 26 mei
Tijd:
09:30