Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 26 november 2023 – laatste zondag kerkelijk jaar – Ds. Ria Scheltens – Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 26 november: 09:30

Liturgie zondag 26 november 2023 Laatste Zondag kerkelijk Jaar
Voorganger: ds. Ria Scheltens – Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers:
dienst 1- Ineke Bovenschen,
dienst 2 – Emmie Plantinga
Organist: Rein van Leeuwen
Piano: Wim Kramer
Beamer: Berend Waarsing
Koster: Henk Aantjes
Lector: Dick Verbeek
————————————————

Orgelspel en op de beamer: Lied 91 A (uitvoering met Hanna Rijken)
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’.
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed, beginwoord en groet

Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria’.
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van inkeer en verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest

Zingen, lied 885; 1 en 2 ‘Groot is uw trouw, o Heer’.

1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Kindermoment: Thema: Wees blij!

Lezen: Filippenzen 4: 4-9

Zingen: Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’.

1 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
2 Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.
3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Wij gedenken in het licht van de opgestane Heer:

Jacobus Tiemersma, overleden op 5 januari 2023
‘ Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer,
‘ik ben het die is, die was en die komt,
de Almachtige’ Openbaring van Johannes 1:8

Jan Mooibroek, overleden op 12 januari 2023.
‘De Heer is mijn herder’ ( Psalm 23 : 1a)

Evert Davelaar, overleden op 18 februari 2023
O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
Als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek’(Lied 512:8)

Hendrik Vermeulen, overleden op 23 april 2023.
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?’( Psalm 121:1)

Johannes Hendrikus van Vulpen, overleden op 9 juni 2023
‘Overwin het kwade door het goede’ ( Romeinen 12: 21b)

Teus van Grootveld, overleden op 23 juli 2023
‘mijn machtige rots,
mijn schuilplaats is God’ (Psalm 62: 8 b)

Alie Haanstra-Meuleman, overleden 29 augustus 2023
‘ik ben tegen alles bestand
door Hem die mij kracht geeft’ ( Filippenzen 4: 13)

Zingen lied 23b 1 en 2 ‘De Heer is mijn herder’. (Staande)

1 De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
hij draagt m’als ik viel.

De kinderen gaan naar de KVD met Selia;
de jongeren naar Meet-up met Jan en Gerlofke

De Bijbel open: ‘Psalm 40: 1 t/m 5

Zingen: Lied 246 ‘Ik bouw op U’.

1   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2   Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3   Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

De Bijbel open: ‘Jesaja 43:1 en Jesaja 49: 14-16 a.

Zingen, Lied 429 uit Opw. ‘ God wijst mij een weg’.

1 Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4 Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Verkondiging: ‘ mijn hand in Zijn Vaderhand’

Zingen, Lied 416 1 t/m 4 ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn’.

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Kinderen/jongeren komen terug uit KVD/ Meet-up

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 1,2 en 3 ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’.

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2 Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water,
door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

3 Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Zegen

Zingen, lied 415

1   Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons
licht.

2   Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en
nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 26 november
Tijd:
09:30