Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 27 maart 2022 – Ds H. Keegstra uit Bennekom (klik voor liturgie)

zondag 27 maart: 09:30

Orgelspel:

Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Aanvangslied: Lied 122: 1.2 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’.

1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2   Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3   Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Over deze zondag..

Gezongen kyrie: Lied 1008: 1.2 en 3.‘Rechter in het licht verheven’.

1   Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2   Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3   Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Kindermoment:

Op deze zondag staat Deuteronomium 8:7-18 centraal:
Het volk staat op het punt om het beloofde land binnen te gaan.

Kinderlied: “Ga je met ons mee”.

Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing Jesaja 5: 1-7

Zingen Lied 841:1,2,3 en 4’ Wat zijn de goede vruchten’.

1   Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2   geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3   En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4   Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Schriftlezing Lucas 12:54 t/m 13:9

Zingen Lied 313: 1,2,5’Een rijke schat van wijsheid’.

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2   God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Verkondiging:

Zingen Lied 422: 1, 2 en 3‘Laat de woorden die we hoorden

1.Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen, door uw stille kracht.

2. Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Gebeden: telkens na “Daarom bidden wij ”
zingen we samen: Lied 368d: ’Houd mij in leven’.

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Dankgebed – Voorbede – stil gebed – Onze Vader

Slotlied Lied 1014:1, 2, 3, 4 en 5
’Geef vrede door van hand tot hand’.

1 Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4 De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

Zegen
Zingen aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 27 maart
Tijd:
09:30