Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 27 november 2022 – HA & 1e advent – da. Ria Scheltens – Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 27 november: 09:30

Orgelspel

Welkom en mededelingen en uitleg collecten

Aanvangslied: Psalm 24: 1 en 5 ‘De aarde en haar volheid zijn’.

1 De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van 's hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Stil gebed, Votum en groet

De eerste kaars van advent wordt aangestoken door Dylan van de Bor.

Gedicht: ‘Komt als kind in onze nacht’.

In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang,
Op een lichte, nieuwe morgen
Hoor je ’t engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Zingen: Adventslied BB (via youtube)

Gebed

Woord voor onderweg: Psalm 130

Zingen: Lied 461: 1,2,3 en 4 ‘Wij wachten op de Koning’.

1. Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt.

2. Vier kaarsen zullen branden.
het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt.

3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt

4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

De Bijbel open: Jacobus 5: 7 en 8

Zingen: Gezang 117: 1, 5 en 7 ‘Hoe zal ik U ontvangen?’. (LvdK 1973)

1   Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

5 Zo diep waart Gij bewogen:
Gij daaldet van uw troon;
uit godlijk mededogen
zocht Gij der mensen woon,
Gij die de last der volken,
hun plagen duizendvoud,
wat niemand kan vertolken,
in liefde omsloten houdt.

7   Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Verkondiging: ‘Wachten in verwachten’.

Zingen: Lied 440: 1,2 en 4. ‘Ga stille in den lande

1   Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2   Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

4 Gij schenkt met volle handen
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Vredegroet.

Vg. : De Heer zij met u
Allen: Zijn Geest in ons midden.
Vg.: Heft uw harten omhoog
Allen: Wij heffen ons hart op tot God
Vg.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed

Zingen Bron van Leven (Sela) Jan en Gerlofke Swart en allen

Tegenstem:

Bron van leven, ons gegeven
Vol van liefde en vrede:
Christus, Hij alleen!

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven; breekt het voor ieder, deelt het om niet.

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens; reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven; weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden; Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien: Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Delen van brood en wijn/druivensap

Afsluitend tafelwoord: Psalm 103: 17- 22

Dankgebed, voorbeden, lofprijzing en gesproken Onze Vader

Lied 442: 1 en 2 ‘Op U, mijn Heiland blijf ik hopen.

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen

Aansluitend: zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 27 november
Tijd:
09:30