Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 28 augustus 2022 – Ds. H. Keegstra uit Bennekom (klik voor liturgie)

zondag 28 augustus 2022: 09:30

Orgelspel:

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied Lied 216: 1.2 en 3 ‘Dit is een morgen, als ooit de eerste’.

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Wij zijn stil voor God…

Bemoediging en groet

Klein gloria Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed.
(Tussen de beden zingen we telkens lied 833)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Lied 103c ‘Lied van Gods geduld’.

1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4 Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

De samenvatting van de wet

Kindermoment:

Het Thema vandaag gaat over ‘De 5 broden en twee vissen’,
dit verhaal komt uit Marcus 6:30-44,
waarin Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt.

Kinderlied “Delen doet wonderen”.

Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing: Psalm 19 vs. 1 t/m 7

Zingen Lied 19: 1 en 2 ‘De hemel roemt de Heer’.

1   De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

2   God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.

Schriftlezing Psalm 19 vs. 8 t/m 15

Zingen Lied 19: 3,4,5

3   Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

4   Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d' allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is 't hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan 't edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

5   Zo helpt Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in 't spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van 't verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

Verkondiging

Zingen Lied 978: 1,2 en 3 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’.

1   Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2   Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3   Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gesproken Onze Vader

Slotlied Lied 150a: 1,2,3 en 4 ‘Geprezen zij God’.

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 28 augustus 2022
Tijd:
09:30