Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 28 mei 2023 – Pinksteren – Ds. Ria Scheltens – Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 28 mei 2023: 09:30

Liturgie zondag 28 mei 2023 in Renswoude
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Hans Dreschler, dienst 2- Ineke Dreschler
Organist: Rein van Leeuwen
Piano: Wim Kramer
Koster: Karen van Viegen
Beamer: John Bruijne
—————————————————————————————————————–
Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: HH 399 “Samen in de naam van Jezus’.

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Aanvangswoord en groet

Zingen: Lied 705: 1 en 4 ‘Ere zij aan God de Vader’.

1.Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
alleluja, halleluja, de
Drie-eenge in zijn troon

4.Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Hee

Gebed van inkeer en verootmoediging

Zingen: Lied 686: 1 , 2 en 3 ‘De Geest des Heren heeft’.

1 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar

3 De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoondoet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Woord voor onderweg: ‘Galaten 5: 13-16,22,23’.

Zingen: HH 241 ‘Welkom, heil’ge Geest van God;. (met zanggroepje bij piano ter
ondersteuning gemeentezang)

Refrein: Welkom, heil'ge Geest van God.

Waai over ons, maak onze harten rein.
O, welkom, heil'ge Geest van God.
Waai over ons, maak onze harten rein.
Zoals koren op het veld
wordt bewogen door de wind,
buigen wij ons voor uw kracht,
opdat uw Geest het werk begint.

O, welkom … Refrein
Schenk uw levensadem, Heer,
want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan,
en maak ons heilig in uw Naam.
O, welkom … Refrein

De Heilige Geest (J.W. Schulte Nordholt) door Jolanda Stomphorst-Aantjes
 
Kindermoment: (met piano en zanggroepje+ gemeente met iedereen linten van
crepepapier)

Kinderlied: Vlammetjes HH 237

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al? Vandaag is het feest.
Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest!
Een vlammetje hier, een vlammetje daar,
we doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!

Kinderen gaan naar de Kinderverteldienst

Luisterlied: Lied 682

De Bijbel open: ‘Handelingen 2: 1 t/m 4’.

Zingen: O Geest, o heilig vuur
( melodie Gelukkig is het land. Tekst Jaap Zijlstra)

1 O Geest, o heilig vuur
dat uit de hemel viel,…
een stormvlaag door het hart,
een branding in de ziel,
breek uit in nieuwe gloed
en steek de tongen aan,
een lofstem eensgezind,
een lied niet te weerstaan.

2 Getroost te zijn, verrukt
van lichtval en van wind,
geliefd te zijn en puur,
verwonderd als een kind;
hoe hartverwarmend is
de lofzang in uw huis,
o God, o goede Geest,
uw liefde brengt ons thuis.

3 Er klinkt een erewoord,
een klaar getuigenis,
Gij schept een nieuwe eeuw,
een rijk dat vrede is;
hoezeer zal alle haat
geveld zijn en verdaan,
de liefde zegeviert,
o Geestdrift, vuur ons aan.

De Bijbel open:’ Handelingen 2: 5 t/m 13’.

Zingen: Lied 675: 1 en 2 ‘Geest van hierboven’.

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Verkondiging: ‘Hemelse krachtbron’.

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 687: 1.2 en 3 ‘Wij leven van de wind’.

1   Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knie‰n zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2   Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3   Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

De kinderen komen terug uit de Kinderverteldienst

Dankgebed, voorbeden, zingen van het onze Vader

Slotlied: HH 669 ‘Bouw uw koninkrijk‘. met piano en zanggroepje als ondersteuning
gemeentezang)

1. Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw,
een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.

refrein
Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt.

2. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij

Refrein
Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt.

3. Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht.

Refrein
Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U.
Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug.

Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt.

Zegen met gesproken amen

Aansluitend zingen: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 28 mei 2023
Tijd:
09:30