Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 28 november 2021 – 1e advent & HA – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 28 november 2021: 09:30

Orgelspel:
Welkom, mededelingen en uitleg collectes:

Aansteken van de eerste adventskaars, waarbij Dylan van de Bor leest:
Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje
laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Aanvangslied: Psalm 80: 1 en 4 “O God van Jozef leid ons verder”.
1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
4 Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaān verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 80: 7
7 Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Gebed om inkeer en verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest

Kindermoment:
Thema: “De volkstelling”; gelezen wordt daarbij uit Lucas 2: 1-5
Projectlied: Tel je mee?

De Bijbel open: Micha 5: 1-4a
: Lucas 2: 1-5

Zingen: Lied 459:1, 2, 6 en 7 “Ik breng een rechter aan het licht”,
1. Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.
2.Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan
6. Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit
7.De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem

Verkondiging: Niet de keizer, maar God heeft het beslissende woord!

Zingen: Lied 451: 1,2,4 en 5 “Richt op uw macht, o Heer der heerscharen”
1   Richt op uw macht, o Here der heirscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.
2   Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.
4   Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.
5   Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Vredegroet, Tafelgebed met Onze Vader
Nodiging door ambtsdrager
Lopende viering na uitspreken van de instellingswoorden

Afsluitend zingen: Abba Vader ( Evangelische Liedbundel 376 1 en 2 Nederlands)
1.Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dankgebed, voorbeden, lofprijzing

Slotlied: Lied 442: 2 “Vervul o Heiland, het verlangen”.
2 Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Zegen,
Aansluitend zingend: amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 28 november 2021
Tijd:
09:30