Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 29 augustus 2021 – Ds J. Stelwagen uit Leersum (klik voor liturgie)

zondag 29 augustus 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: 221:1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Dienst van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.

Lied: psalm 86:2 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
2 Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

Woord van vergeving.

Lied: psalm 86:4
4. Leer mij naar uw wil te hand’len,
laat mij in uw waarheid wand’len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Kindermoment:
Thema:” Jezus is de stam van Gods druivenplant”, Johannes 15: 1-8
Kinderlied: “Vreugde van mijn hart van Sela

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing(en) : Hooglied 2:1 t/m 7 en Johannes 15:1 t/m 8

Lied 653: 1 en 5 U kennen ,uit en tot U leven
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
5.Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Verkondiging.

Lied 78: 1 en 2 (Liedboek 1973) Laat me in U blijven, groeien, bloeien
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader

Slotlied: 418: 2 en 4 God, schenk ons de kracht
2.Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer
4.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegenbede met aansluitend gezongen amen,
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 29 augustus 2021
Tijd:
09:30