Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 29 januari 2023 – HA – Ds. Ria Scheltens- Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 29 januari 2023: 09:30

Liturgie 29 januari, met viering HA
Voorganger: ds. Ria Scheltens Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Hans, dienst 2-Ineke D,
dienst 3-,Emmie, dienst 4-Henk, dienst 5-Henny, dienst 6-John, dienst 7-Ineke B
Muzikale medewerking van: Gerlofke Swart (gitaar)

————————————————————————————
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Henk Aantjes
Beamer: Berend Waarsing
————————————————————————————

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’.

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van inkeer en verootmoediging en om de Heilige Geest

Woord voor onderweg: Hebreeën 4:14-16 ( NBV 21)

Zingen: Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats…’.

1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Kindermoment: Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes. Op deze zondag staat Exodus 2:1-10 centraal: het verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door de dochter van de farao.

Kinderlied : ‘Koningskind’. (Elly en Rikkert)

De kinderen gaan met naar de Kinderverteldienst met Henriette van Vulpen

De Bijbel open: Exodus 2: 1-10 (NBV 21)

Johannes 1: 17 en 18 (NBV 21)

Zingen: Hemelhoog 522 ‘Huis van God’. (Melodie: ‘In het begin lag de aarde verloren’)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.

Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

Verkondiging

Zingen: Lied 389 ; Het brood dat ons voor ogen staat‘. (melodie: Psalm 134)

1. Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is Uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons nee

2 De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Kinderen komen terug uit de Kinderverteldienst.

We groeten elkaar met de vrede van Christus.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, Ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: in vertrouwen leg ik alles voor U neer. De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!
(tekst van een lied van Sela)

Zingen: Lied 405: 1 ‘Heilig.heilig,heilig! Heer, God almachtig’.

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Tafelgebed

Wij zegenen U omwille van Jezus, uw Zoon, uw onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Kom, Heer Jezus! Maranatha!
Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden U, geef ons allen uw Geest van liefde en breng ons dicht bij Jezus Christus, dicht bij U en dicht bij elkaar.

Uitnodiging door diaken

Viering van het Heilig Avondmaal

Tafelwoord: Psalm 103: 19-22

Dankgebed, voorbeden en het gesproken Onze Vader

Slotlied: Lied 869: 1 en 6 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’.

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wondren doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geef onze God de ere!

Zegen:

Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 29 januari 2023
Tijd:
09:30