Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 3 juli 2022 – HA – Ds. Ria Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 3 juli 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 122: 1,2,3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’.

1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,(Dames)
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin, (Allen)
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2   Hoe zijn de stammen opgegaan! (Heren)
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin, (Allen)
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3   Bidt heil toe aan dit Vredesoord; (Allen)
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten

Votum en Groet

Zingen Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Woord voor onderweg: Leviticus 19: 1-4, 9-18

Zingen: Psalm 33: 2 en 8 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8.Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Kindermoment

Deze zondag is de vijfde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin
van de christelijke gemeentes. Thema:’ Çornelis hoort erbij’, daar bij staat de lezing uit
Handelingen 10:9-36 en 44-48 centraal.

Kinderlied: ‘Mijn God is zo g-o-e-d’. Tekst en muziek: Lee Ann Vermeulen.

De Bijbel open: Psalm 67

Zingen: Psalm 67:1 ‘God zij ons gunstig en genadig’

1.God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

De Bijbel open: Matteüs 15: 21-28

Zingen: Lied 904:1 ‘Beveel gerust uw wegen’.

1. 1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Verkondiging: ‘Alles wat adem heeft, love de Heer. Halleluja!’

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 389 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’.

1. Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is Uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons nee

2 De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

 Nodiging en vredegroet aan elkaar

 Tafelgebed met tussendoor lied 405:1 met afrondend samen het Onze Vader

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Diaken nodigt uit:
Instellingswoorden en delen van brood en wijn/druivensap

Dankzegging met woorden uit Psalm 103: 19-22

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: ‘Er komen stromen van zegen’;. ( Johannes de Heer nr. 57)

1.Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

2.Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

3.Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.

4.Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

5.Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.

6.Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Zegen

Beamen met lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Gegevens

Datum:
zondag 3 juli 2022
Tijd:
09:30