Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 30 oktober 2022 – doopdienst – da. Ria Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 30 oktober 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’.

1 Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van inkeer en verootmoediging

Zingen: Lied 939: 1,2 en 3. ‘Op U alleen, mij licht, mijn kracht’.

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan

Inleiding op de bediening van de Heilige Doop

Zingen: Lied 348: 1, 3 en 8

1   Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

3   Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriendlijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.

8 En laat de mond
der kindren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

Doopgebed

Vragen aan de doopouders Martijn en Willemieke ten Hove-Ritmeester

1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in de Bijbel,
in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt
en in de kerk de bron van verkondiging is,
ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij de God van ons leven?

2. Belijden jullie, dat onze kinderen,
hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,
opgenomen zijn in het heil van Christus
en daarom gedoopt worden?

3. Beloven jullie deze zoon/dochter, van wie jullie vader en moeder zijn,
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen
in de waarheid van God en hem/haar/hen een voorbeeld van
christelijke levenswandel te geven?

Vraag aan de gemeente

Zingen: Verbonden met vader en moeder

1 Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee.
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.
Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2 Je bent al een tijdje bij mensen.
Je naam is bij ons al vertrouwd.
En dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bediening van de Heilige Doop

Staande zingen: Lied 348: 9 ‘Er is gedoopt’.

9 Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in een geloof.

Aanbieden van de doopkaart, de doopkaars en het schaapje

De naam van Maureen wordt op de dooprol aangebracht.

Kindermoment:

Thema: Job raakt alles kwijt, gelezen daarbij Job 1 : 1 – 3, 2 : 1 – 13.

Kinderlied: https:// www.youtube.com/watch?v=Q9xiYONVZi4

De kinderen gaan naar de Kinderverteldienst

De Bijbel open: Leviticus 19: 1,2, 9-18

Numeri 15: 37- 41

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 ‘Zing mijn ziel, voor God uw Here’.

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

De Bijbel open: Marcus 12: 28- 34

Zingen: Lied 215: 3 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’.

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

7   Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.
Verkondiging Vaste rots van mijn bestaan

Zingen: Opwekking 277 ‘Machtig God, sterke rots’.

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Kinderen komen terug uit Kinderverteldienst

Dankgebed, voorbeden, zingend Onze Vader

Slotlied: Psalm 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’.

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen

waarna we zingen: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegenvan hier,
uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 30 oktober 2022
Tijd:
09:30