Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 31 juli 2022 – Ds. Stelwagen uit Leersum (klik voor liturgie)

zondag 31 juli: 09:30

Orgel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Intochtslied: lied 210:1, 2 en 3 ‘God van hemel, zee en aarde

1 God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

3 Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed

Aanwijzingen voor het leven: De Tien Woorden

Zingen: Psalm 68: 2 en 7 “Draag op een lied, aan Hem gewijd’

2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Here in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: Exodus 21:1 t/m 6 (NBV)

1 Houd hun ook deze regels voor: 2 Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes
jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven
betalen.  3 Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan; was hij getrouwd, dan mag
zijn vrouw met hem meegaan.  4 Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij heeft
hem zonen of dochters gebaard, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester
en moet de slaaf alleen weggaan.  5 Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester
en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is dat hij niet als vrij man wil vertrekken,  6 dan moet
zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn
oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf.

Schriftlezing: Filemon 1 (Bijbel in gewone taal)

Paulus groet Filemon
1-2 Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon, die zelf ook het goede nieuws vertelt.
Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Timoteüs. Op dit moment zit ik in de gevangenis
vanwege mijn werk voor Jezus Christus. Filemon, deze brief is ook bestemd voor onze
vriendin Apfia en voor Archippus, die meehelpt om het goede nieuws te vertellen. En voor
alle andere christenen die bij jou thuis bij elkaar komen. 3 Ik wens jullie toe dat God, onze
Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.
Paulus dankt God
4-5 Filemon, ik dank mijn God steeds weer voor jou. Want ik heb gehoord dat je trouw bent
aan onze Heer Jezus. En dat je steeds weer laat zien hoeveel je van alle andere christenen
houdt. Elke keer als ik bid, bid ik ook voor jou.  6 Ik vraag dan aan God om jou wijsheid te
geven. Dan zul je begrijpen dat je door het geloof verbonden bent met andere christenen. En
dat je Christus eert door goed voor hen te zijn. 7 Vriend, door jou ben ik blij en vol goede
moed. Want jij houdt van de andere christenen, en je geeft hun steeds nieuwe kracht.
Filemon en zijn slaaf Onesimus
Paulus wil Filemon iets vragen
8-9 Ik wil je iets vragen. Ik wil graag dat je iets voor mij doet. Als dienaar van Christus kan ik
natuurlijk tegen je zeggen: ‘Je moet het doen!’ Maar omdat ik van je houd, wil ik het je liever
vragen. Doe het voor mij. Ik ben een oude man, en ik zit in de gevangenis vanwege mijn werk
voor Jezus Christus.
Paulus’ vraag gaat over Onesimus
10-14 Filemon, mijn vraag aan jou gaat over Onesimus, de slaaf die bij jou weggelopen is. Hij is
christen geworden, en ik houd van hem alsof hij mijn eigen kind is. Dat is allemaal gebeurd
terwijl ik in de gevangenis zat vanwege het goede nieuws.
Een tijdlang heb jij helemaal niets aan Onesimus gehad. Maar nu kan hij heel nuttig voor je
zijn, net zoals hij dat voor mij geweest is. Ik houd veel van hem, toch stuur ik hem naar jou
terug.Het liefst had ik hem hier gehouden, om voor mij te zorgen in de gevangenis. Dan had
hij mij namens jou kunnen helpen. Maar het zou niet goed zijn als jij daar niets van wist.
Want als je mij wilt helpen, moet je daar zelf voor kiezen. Alleen dan doe je echt iets goeds.
Daarom stuur ik Onesimus nu naar je terug. 15 Je hebt je slaaf een tijdlang moeten missen.
Maar misschien was dat juist goed. Want nu krijg je hem voor eeuwig terug!  16 En je krijgt
hem niet terug als slaaf, maar als iemand die veel meer is dan je slaaf. Hij is nu je vriend,
iemand die net als jij in Jezus Christus gelooft. Hij is hier voor mij een echte vriend, als mens
en als christen. Dan moet hij dat toch zeker ook voor jou zijn!
Paulus’ vraag aan Filemon
17 Als christen ben je toch met mij verbonden? Doe dan alsjeblieft wat ik je vraag: ontvang
Onesimus bij je thuis zoals je mij zou ontvangen.  18 En als hij iets van je gestolen heeft, of als
hij je nog geld schuldig is, zeg het me dan.  19 Ik, Paulus, zal alles betalen. Ik schrijf deze
woorden zelf, zoals je aan het handschrift kunt zien. Trouwens, dankzij mij ben jij gaan
geloven. Jij bent mij dus ook heel veel schuldig. Maar daar zal ik het nu maar niet over
hebben! 20 Vriend, ik hoop dat je zult doen wat ik je vraag. Dan zul je mij weer nieuwe kracht
geven. Doe het voor onze Heer Jezus Christus. 21 Ik weet eigenlijk wel zeker dat je naar me
zult luisteren. Natuurlijk zul je doen wat ik je in deze brief vraag. En je zult beslist nog veel
meer goede dingen doen! 22 Zorg er ook voor dat je een kamer voor mij klaar hebt in je huis.
Want ik hoop dat God luistert naar jullie gebeden, en mij snel weer bij jullie terugbrengt.

Slot van de brief

23 Je krijgt de groeten van Epafras. Ook hij zit hier in de gevangenis omdat hij Jezus Christus
dient.  24 Verder krijg je de groeten van Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Net als ik
vertellen zij het goede nieuws over Jezus Christus. 25 Ik wens jou en alle anderen toe dat onze
Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn.

Zingen: Psalm 119a: 1, 2 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’.

1 Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2 Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

4 God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag

Prediking

Zingen: lied 993:1, 2, 5, 6 en 7 ‘Samen op de aarde’.

1.Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2.wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

5.Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6.want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7.Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed –gezamenlijk gesproken Onze Vader

Slotlied: Psalm 146A: 4 en 5 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’.

4   Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

5   Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eind'lijk vrij.

Zegen

Gezongen: Amen, amen, amen

Orgel

Gegevens

Datum:
zondag 31 juli
Tijd:
09:30