Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 31 oktober 2021 – Hervormingsdag – Ds G.Wolfert uit Scherpenzeel (klik voor liturgie)

zondag 31 oktober 2021: 09:30

Bij God op de drempel
Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Zingen: NLB280: 1, 2 en 3 De vreugde brengt ons naar dit huis.(staande)
1.De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
3.Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Stiltemoment
Bemoediging en groet (staande)

Zingen: NLB280: 5 en 7 (staande)
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leid
tot alles is volbracht

Gebed
Woorden van vergeving: Leviticus 19: 2-4 & 11-18 (uit de Bijbel in Gewone Taal)

De Heer zei verder tegen Mozes: ‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten heilig
zijn, omdat ik, de Heer, jullie God, heilig ben. Heb respect voor je moeder en je vader. En houd
je altijd aan de sabbat. Ik ben de Heer, jullie God. Vereer geen afgoden. En maak ook geen
godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. (…)
Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen. Als je zegt: ‘Zo zeker als de Heer
leeft’, moet je de waarheid spreken. Want anders beledig je mijn naam. Ik ben de Heer.
Beroof niemand, en dwing niemand om geld aan jou te geven. Geef een arbeider meteen na
het werk zijn loon, wacht daar niet mee. Je mag iemand die doof is, geen ongeluk toewensen.
En je mag iemand die blind is, niet laten struikelen. Heb eerbied voor mij. Ik ben de Heer.
Wees eerlijk als je rechtspreekt. Dus behandel arme mensen niet beter dan machtige
mensen, of andersom. Geef altijd een eerlijk oordeel. Vertel bij de rechter geen leugens over
een ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de Heer. Haat andere mensen
niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem
blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft. Houd evenveel van de mensen om je heen als
van jezelf. Ik ben de Heer.

Lied: NLB 887: 1, 2 en 3 Wees stil en weet Ik ben uw God
1.Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Wees stil en weet: Ik ben uw God.
2.Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
3.Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Kindermoment:
Thema:” Ezra leest de wetten voor”, daarbij wordt gelezen uit Nehemia 7:72 en 8-12
Kinderlied via de beamer: “Laat het huis gevuld zijn”.

De Bijbel gaat open
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Matteüs 18:21-35 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij
zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus
antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is
het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn
dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem
tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat
de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden,
zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn
heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg
medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar
buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was.
Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!”
29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot
hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er
gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen.
32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte
dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij
toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb
gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen
gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder
van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Luisterlied: NLB1006 Onze Vader in de hemel
(VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to)

Lezing: Deuteronomium 15:1-11 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
1 Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 2 Dat houdt het volgende in:
elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden; hij
mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is
afgekondigd in de naam van de HEER. 3 Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen,
maar wat u van een volksgenoot tegoed hebt moet u kwijtschelden. 4 Overigens zal niemand
van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land dat Hij u in bezit zal geven,
5 tenminste, als u Hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig
naleeft; 6 dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals Hij beloofd heeft. U zult aan veel
volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht
uitoefenen, maar zij niet over u. 7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw
God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten.
U mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen
zo veel als hij nodig heeft. 9 Wees niet zo laaghartig om bij uzelf te denken: Het zevende jaar,
het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u de ogen sluit voor de ellende van
uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om
wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10 Geef hem dus
ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en
onderneemt. 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn
tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Zingen: 'Hoor, als wij eendrachtig bidden'
(melodie: NLB1008)
1. Hoor, als wij eendrachtig bidden
dat de wereld wordt geheeld,
al wat onze aarde voortbrengt
goed en eerlijk wordt verdeeld,
dat de daadkracht van de liefde
onze woorden aanbeveelt.
3. Wat het rijke leven dood maakt,
wijken zal het, wereldwijd:
trots op status, ras of scholing,
al wet met uw schepping strijdt.
Laat ons ogenblik van leven
vol zijn van gerechtigheid.
4. Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht,
stel ons Christus’ weg voor ogen
die ons dichter bij U bracht;
dat de aarde door ons toedoen
haar bestemming vinden mag.

Preek: Thema: ‘VERGEVEN’

Luisterlied: 'Maak liefde waar'
(VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=vakJACxLkYA)

Maak liefde waar, in geven en aanvaarden,
belangeloos en zonder elke dwang,
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden,
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt.
Geef mij je hand en ongebaande paden,
geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
Geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jou hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Bidden en geven
– Gebeden

Gezegend weer op weg
Zingen: NLB1014: 1, 2, 3 en 5 Geef vrede door van hand tot hand(staande)
1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen

Zegen (staande)
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 31 oktober 2021
Tijd:
09:30