Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 4 december 2022 – 2e advent – ds. G. Landman uit de Bilt (klik voor liturgie)

zondag 4 december: 09:30

Renswoude – 4 december 2022 – Tweede Advent
Voorganger: ds. Gert Landman uit De Bilt
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-John Bruijne, dienst 2- Ineke Bovenschen
Organist: Wim Kramer
Koster: Dick Verbeek

———————————————————————————————————————

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Aansteken van de 2 de adventskaars door Lotte de Groot, aansluitend leest zij het gedichtje voor.

Zelfs in ‘t land van melk en honing,
Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning?
Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken,
Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Intochtslied Ps. 80 : 1,2 en 7, ‘O God van Jozef, leid ons verder’,

1   O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2   Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efra‹m,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

7   Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;
een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer

Persoonlijk gebed
‘Onze hulp’ en groet

Verootmoedigingsgebed en woord van vergeving

We zingen Lied 442: 1 en 2 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Kindermoment: De kinderverteldienst gebruikt het advent project van Bijbel Basic van het NBG,
genaamd: ‘Ik kan niet wachten’.

Thema deze zondag: ‘Maria wacht op de komst van Jezus’, 0p deze zondag staat Lucas 1:26-38 en 1:46-
55 centraal: daarin staat, dat God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea stuurde, naar een
meisje dat Maria heette. Hij bracht haar de boodschap van God dat zij zwanger zou worden van een
zoon die ze de naam ‘Jezus’ moest geven.

Kinderlied: Met begeleiding van hun gitaren zingen Gerlofke en Jan Swart aansluitend het lied: ‘Gabriels
Message’.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Profetenlezing Jesaja 11,1-10 (NBV)

We zingen Ps. 72 : 2, 4 en 6 ‘Zolang de zon des daags zal rijzen’

2   Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

4   Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

6   Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Brieflezing Romeinen 15,4-5, 9b-13 (NBV)

We zingen: Lied 158c ‘Gezegend de Heer, gezegend Isrels God’ .
Lied 158c refrein solo, daarna allen;coupletten solo, refrein steeds allen

Refrein -Solo
Gezegend de Heer, gezegend Is-rels God
want omgezien heeft Hij naar zijn volk

Refrein -Allen
Gezegend de Heer, gezegend Is-rels God
want omgezien heeft Hij naar zijn volk

Solo 1 Zoals gesproken ooit bij monde van profeten,
zoals gezworen eens aan Abraham zijn vriend.
zo een en al ontferming gunt Hij ons nu bevrijding

Refrein -Allen
Gezegend de Heer, gezegend Is-rels God
want omgezien heeft Hij naar zijn volk

Solo 2. Hij blijft met ons vertrouwd., voorbij aan ons verleden
En wij, wij leven weer voorgoed op Hen gericht.
Zijn hart spreekt klare taal van liefde, van erbarmen

Refrein -Allen
Gezegend de Heer, gezegend Is-rels God
want omgezien heeft Hij naar zijn volk

Solo 3. Wie leven in de nacht, getekend door het donker,
Hij vangt hen in Zijn licht, zijn zon gaat stralend op.
Een weg in de woestijn: de vrede is begaanbaar!

Refrein -Allen
Gezegend de Heer, gezegend Is-rels God
want omgezien heeft Hij naar zijn volk

Evangelielezing Mat. 3,1-12

We zingen Lied 456b Kwam van Godswege’ Lied 456b : 1 en 3 allen, 2 en 4 solo,5 allen (regel 3-4 solo), 6 en 8 allen

1. Allen: Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam

2. Solo: Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

3 Allen: Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

4 Solo: Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.

5   Allen: Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
Solo: In hoop en vrees doet boete,
Solo: geloof in zijn verbond.
Allen: Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?

6. Allen: Deel met elkander
het brood van alle dag
opdat in u de ander
Gods hel aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag
 
8. Allen: Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias in zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Verkondiging

Preek Renswoude 4-12-2022

Broeders en zusters (jongens en meisjes),

Het kaf zal Hij verbranden in onuitblusbaar vuur, zo eindigde de evangelielezing. Maar
wat is kaf en wat is koren? En: elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt
omgehakt. Maar wat zijn goede vruchten en wat niet? Johannes ziet de Farizeeën en
Sadduceeën op zijn doop afkomen, en hij scheldt ze uit: denk je zo eronderuit te komen
– je laten dopen en dan zit het goed? Dit hier is een doop van bekering, een teken van
ommekeer; laat dan de vruchten zien die erbij horen! Als je net zo blijft doen als eerst,
dan stelt die doop niets voor en liggen er op de weg tussen jou en God nog steeds
dezelfde struikelblokken. Bereidt de weg voor de Heer: dat Hij naar je toe kan komen en
niet struikelt over je wangedrag, onverschilligheid, zelfverrijking, en de arrogante
ontkenning daarvan. Johannes gaat niet gekleed zoals velen toen, in sjieke gewaden van
fijn linnen. Zijn ruwharen kamelenmantel is een demonstratie tegen de decadentie van
zijn dagen. En het trekt volk, enorm veel volk. Iedereen voelt dat hier iemand is die wat
te zeggen heeft, die tegengif kan bieden tegen een corrupte cultuur waarin de elite
samenwerkt met de bezetter om er zelf beter van te worden; en wie er intussen allemaal
slechter van worden – wat maakt dat uit, dat raakt mij toch niet. Hoe meer de sfeer rond
Johannes de Doper getekend wordt, hoe duidelijker het kaf en het koren in beeld komen,
de slechte vruchten, en hoe dan goede vruchten eruit zouden moeten zien.
Tegelijk is het opvallend dat wie aan de slechtheid van die dagen meedoen en daarom de
wind van voren krijgen, toch naar de Jordaan komen, waar mensen hun zonden belijden
en die afspoelen in het water, om aan een nieuw en ander leven te beginnen. Zou het
enkel berekening zijn: als de massa hierop afkomt, dan moeten wij ook ons gezicht laten
zien, anders tellen we niet meer mee? De angst van leidende figuren: dat ze de boot
missen, niet meer aansluiten bij wat er onder het volk leeft. Dus ga je de boer op, tegen
heug en meug desnoods. Je moet toch zijn waar iedereen is, over de dingen meepraten
waar iedereen over praat? Of zou het meer religieus zijn: de angst voor Gods toorn, en
dat je bij deze Johannes een vrijkaartje voor de hemel kunt krijgen? Je weet maar nooit
waar het goed voor is, dus toch maar even zo’n ticket halen.
Het kan ook nog iets anders zijn dan berekening: de onmacht om echt iets aan de eigen
gewoontes te veranderen. Ik ben al lang van plan op spaarlampen over te gaan, maar
dan zijn er lampen kapot en koop ik nieuwe, en ik ben thuis en denk: hé, heb ik toch
weer die oude soort lampen uit het rek gepakt… En waarom: omdat ik het goedkoopste
eerder grijp dan het duurdere alternatief – ook al is het helemaal niet duurder omdat het
langer mee gaat? En al krijgen mijn kinderen op de middelbare school les van een
Marokkaanse juf, een prima mens, dat neemt nog niet mijn schrikreactie weg als ik op
straat een groep Marokkaanse jongeren tegenkom… En zo blijft er een markt voor
sommige schreeuwers in de Tweede Kamer. Sommige andere Kamerleden gaan daar
weer als een soort Johannes de Doper tegenin: bekeer je! Waardoor die schreeuwer nog
meer aandacht krijgt. En toch komen er op deze doop tot bekering veel mensen af.
Johannes heeft gelijk. Iedereen voelt dat het zo niet langer kan. Dat het anders moet.
Zo’n Marokkaanse lerares heb ik eens horen uitleggen, waarom de Koran niet moet
worden verboden maar beter bestudeerd. Het vervelende van rellende Marokkaanse
jongeren is volgens haar juist, dat zij hun Koran dicht laten. Een aantal van haar
bondgenoten is dan ook bezig om deze jongeren vanuit de Koran duidelijk te maken dat
zij verkeerd bezig zijn. Dat hun islam, waar zij mee zwaaien maar bijna niets van weten,
hen het macho gedrag verbiedt waarmee zij in hun kansarme positie proberen toch mee
te tellen, iemand te zijn. Dat het zo helemaal niet hoeft, omdat zij al iemand zijn in de
ogen van de Barmhartige en Almachtige. Dat zij zich tot Hem moeten bekeren – eigenlijk
zijn die collega’s van haar, ook zonder ons doopritueel, als een soort dopers bezig: goed
geïntegreerde mensen die risicojongeren iets bij willen brengen van participatie en
burgerschap. De tegenbeweging is er in feite al, vaak nog achter de schermen, maar ze
gaat gelukkig ook steeds meer aan de weg timmeren.

Natuurlijk zal dat tijd vergen. Daar gaat minstens een generatie overheen, net als bij de
Molukkers. Zij hadden ook een generatie kansarme jongeren met een taalachterstand,
die zich nogal gewelddadig roerden, tot en met treinkapingen aan toe. En nu draaien zij
toch in de samenleving mee als eerzame burgers en leren ze hun kinderen hoe zij in deze
maatschappij verder komen. Ruim één generatie verder…
Dat zie je ook bij Jesaja, die een tijd voorspelt van vrede en harmonie, maar nu nog niet.
Want het geslacht van David ziet hij als een afgehouwen stronk, terwijl op het moment
dat hij met deze boodschap komt, gewoon nog nazaten van het huis van David op de
troon zitten. En toch worden ze gezien als een dode stronk. Ooit zal er een nieuwe
scheut, een telg uit voortkomen, anders dan de huidige heersers. Ook in zijn profetie
hoor je wat goede en slechte vruchten zijn: de nieuwe loot aan Jesses stam velt over
zwakken en geringen een rechtvaardig oordeel (dat doen de Davidstelgen uit Jesaja’s tijd
blijkbaar niet, van hen krijgen de slachtoffers juist de schuld). En de armen in het land
krijgen een eerlijk vonnis (terwijl je op dat moment geld nodig hebt om aan je recht te
komen). De profetische kritiek blijkt het sterkst in de negatieve zinnen: zijn oordeel
stoelt niet op uiterlijke schijn, zijn vonnis grondt hij niet op geruchten. Zo gaan de leiders
van zijn tijd blijkbaar te werk.
Maar hoe moet het dan wel? Ook dat ziet Jesaja aan de komende Messias: Hij draagt
gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dàt zit hem het dichtst op de huid: gerechtigheid en trouw. Van hem kunnen mensen op
aan, ook wie geen geld of macht hebben. Want de geest van de Eeuwige rust op hem:
een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest
van kennis en ontzag voor de Eeuwige. Hij heeft geen ontzag voor geld of goed, voor
macht of groot vertoon, maar voor de Eeuwige. Dan groeien er goede vruchten; daar zal
uiteindelijk een heelheid van leven ontstaan die zich zelfs uitstrekt tot de natuur: de wolf
naast het lam, de koe met de berin, ja zelfs de leeuw is in dit visioen vegetarisch
geworden. Een kind speelt bij het hol van een gifslang, niets aan de hand. Geen schepsel
doet een ander kwaad. Alle onheil is voorbijgegaan, want het kennen van de Eeuwige
vervult de aarde. De Altijd Nabije, de Barmhartige en Genadige, bron van liefde,
gerechtigheid en trouw: hoe meer mensen van die bron weten, daaruit putten om te
kunnen leven, hoe dichterbij die heilstijd komt. Advent! Hoe meer we van zijn Geest
bezield zijn, hoe meer Gods rijk nabij is.
Daarom zegt Johannes de Doper: ik doop jullie met water, maar Hij die na mij komt zal
jullie dopen met heilige Geest en met vuur. Vuur dat verschroeit wat niet deugt, het kaf;
maar dat bezielt en verwarmt wat goed is en recht doet aan mensen. Dat vuur zal jullie
brandstof, die Geest zal jullie kracht zijn. En kijk eens wat er dan mogelijk is. Alle volken
zullen Hem zoeken die dit teweegbrengt, zegt Jesaja. Alle volken zullen Hem loven, zegt
Paulus, die zich op Jesaja baseert en op de psalmen. Op Hem is al hun hoop gevestigd.
Wie uit deze Bron put, zal het volhouden, hoe het ook gaat. Hoop en volharding worden
gewekt door alles wat geschreven is, zegt Paulus, alles wat ons op het spoor zet van de
Geest. Alle schrijvers die door deze Geest zijn geïnspireerd, zeggen ten diepste één ding
tegen mij, tegen elk van ons: jij bent de eerste niet en de laatste niet, maar samen leven
we toe naar zijn Rijk. Heel ons leven krijgt zin als het op dat spoor zit, achter hem aan;
als het die kant op gaat; als wij ons en al wat we in ons hebben laten inschakelen in de
beweging naar Gods toekomst. En we zullen ons nog verbazen over de bondgenoten die
we onderweg zullen ontmoeten. De bezieling in anderen, die bij hen soms andere namen
heeft dan wij gewend zijn, maar die we ten diepste kunnen herkennen als hetzelfde vuur,
dezelfde Geest. Daarin gedoopt, daarin ondergedompeld te worden – dat is voor ieder
van ons weggelegd, steeds meer, naarmate wij ervoor openstaan. Ruimte maken voor
zijn komst, opruimen wat ons de weg zit, of wat Hem in de weg zit om dichtbij ons te
zijn, dat kan hard werken zijn. Maar steeds duidelijker en voelbaarder zal hij in ons
bestaan komen. Dat is Advent. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Meditatief moment orgel

We zingen Lied 439: 1.2.3 en 4 ‘Verwacht de komst des Heren’

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Dankzegging en voorbeden -Stil gebed en gesproken Onze Vader

Slotlied 969: 1.2.3 en 4 ‘In Christus is noch west noch oost’

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegen

Zingen aansluitend : Amen, amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 4 december
Tijd:
09:30