Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 5 december 2021 – 2e advent – Ds D. Riemens uit Nijkerk (klik voor liturgie)

zondag 5 december 2021: 09:30

Orgelspel
Woord van welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aansteken van de eerste adventskaars door Evy van de Bor.
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Voorbereiding
Intochtslied Ps. 145 : 1 en 2 ‘O Heer, mijn God en Koning van ’t heelal’.

1   O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2   Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Stil gebed – Votum en groet
Dienst van Verootmoediging
Gebed van verootmoediging en toewijding

Zingen Opwekking 125 : 1, 2, 3 en 4“Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed”
Heer ik kom tot U – YouTube

Woorden van genade en woorden voor het leven van een christen

Kindermoment: adventsproject genaamd: ‘Tel je mee’ Thema: ” Het lied van Maria: God maakt
gewone mensen belangrijk”, hierbij wordt gelezen uit Lucas 1 : 26 – 56. Projectlied via de
beamer is: "Jij telt mee"

Dienst van Het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Lucas 1 : 26 – 38

Zingen Lied 473 (Liedboek 2013) : 1,2 en 3“Er is een roos ontloken”
1.Er is een roos ontloken ( allen meezingen)
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.
 2. Die roos van ons verlangen,( zacht meezingen)
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriel haar groette
in ‘t midden van de tijd.
3. Die bloem van Gods behagen ( zacht meezingen)
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeke

Verkondiging met het Thema: Wat is onmogelijk?

Meditatief orgelspel

Dienst van de gaven en gebeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed + “Onze Vader” ( Gesproken)

Slotlied Opwekking 214 : 1,2, 3 en 4 + refrein ‘Ik wandel in de het licht met Jezus’.
1. Ik wandel in het licht met Jezus, (Allen ingetogen meezingen)
het donk’re dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus, (Vrouwen ingetogen meezingen)
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen,
die de zonde in mij over won.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
3. Ik wandel in het licht met Jezus, ( Mannen ingetogen meezingen)
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
4. Ik wandel in het licht met Jezus (Allen ingetogen meezingen)
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt termidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Zegen
3x gezongen Amen,amen,amen.

Orgel

Gegevens

Datum:
zondag 5 december 2021
Tijd:
09:30