Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 5 juni 2022 – 1ste pinksterdag (Ps. 104)- Ds. H. Bouma uit Kampen (klik voor liturgie)

zondag 5 juni: 09:30

Orgel

Welkom, mededelingen en uitleg Collectes

Zingen Lied (Psalm) 103: 1,2: ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’.

1   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2   Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Stil gebed

Woord van verwachting en vredegroet

Klein Gloria (lied 195)

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basics

Thema voor vandaag: ‘De Heilige Geest komt’, Gelezen wordt daarbij uit Handelingen 2:1-21.
Het verhaal over de komst van de heilige Geest staat centraal. Jezus is naar de hemel gegaan,
en nu komt de Heilige Geest naar de leerlingen, zoals Jezus al beloofd had.

We luisteren nu naar het Kinderlied: ‘Ik moet weggaan’, van Elly & Rikkert Zuiderveld

Inleiding

Gebed

Collage poëzie en piano, Alles draagt Gij, bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken)

Zingen: Lied 162: 1,2,3 ’In het begin lag de aarde verloren’.

1.In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

2 In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3 In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

Schriftlezing: Psalm 104

Zingen: Lied 162: 4,5,6

4 In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

5 In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

6 In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Het verhaal achter Psalm 104, ‘ Applaus voor de Schepper’.

Zingen: Lied 978: 1. 2. 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’.

1   Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2   Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3   Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4   Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Tijdens dit lied komen de eventuele kinderen terug in de kerk, zodat ook zij de zegen
ontvangen

Gebeden – stil gebed – Onze Vader.

Zingen: Lied 704: 1. 2 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’.

1   Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2   Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3   Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen

Gezongen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 5 juni
Tijd:
09:30