Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 6 februari 2022 – Dhr H.R. van Riezen uit De Glind (klik voor liturgie)

zondag 6 februari 2022: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied Psalm 81: vers 1, 5, 6 en 8: ‘Jubel God ter ere’.

1   Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
5   Onder lasten zwaar
waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar
Ik vergat u niet,
in het doodsgebied
gaf Ik taal en teken.
6   Antwoord gaf Ik u,
antwoord uit het onweer.
Toen zo goed als nu
heb Ik u beproefd;
waar ge Mij bedroeft,
roep Ik u tot omkeer.
8   Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezen?

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kindermoment:
We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basic “Begin van de wereld’.
Thema: ‘Jezus wordt gedoopt’, gelezen wordt hierbij uit Marcus 1 : 1 – 11. Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich door Johannes dopen.

Kinderlied via de beamer genaamd: ‘Hij is machtig’.

Inleiding op het thema: hoe gaan God en Job met elkaar om in goede en slechte dagen?

Gebed

Schriftlezing Job 1 vers 18-22

Lied 942 vers 1 en 3 : ‘.Ik sta voor U in leegte en gemis’.

1. Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Enkele vragen aan de gemeente

Overweging met halverwege Lied 598: ‘Als alles duister is’.

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Lied 910 vers 1 ,2, 3 en 4: ‘Soms groet een licht van vreugde’.

1   Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.
2   Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.
3   Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
4   Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader

Slotlied Lied 416 1,2,3 en 4: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen
Amen, amen amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 6 februari 2022
Tijd:
09:30