Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 7 augustus 2022 – Ds. P. ’t Hoen uit Ede (klik voor liturgie)

zondag 7 augustus 2022: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: Psalm 33: 1 en 2 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’.

1   Komt nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2   Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Persoonlijk gebed -Votum en groet.

Klein Gloria: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Ident’s van verootmoediging:

Verootmoedigingsgebed.

Woord van vergeving.

Lied: Psalm 33: 5 en 7

5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.
Woord voor woord te lezen
is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen,
heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing Jesaja 1: 1 en 10 – 20.

Lied 772: 1,2,3 en 4 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’.

1 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (zingen)
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,
de wolf legt zich neer naast het lam.

2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit, (Voorganger leest)
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.

3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, (Voorganger leest)
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.

4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, (Zingen)
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.

Lezing Lucas 12: 32 – 40

Lied 751: 1,2,3,4 en 5 ‘De Heer verschijnt te middernacht’.

1 De Heer verschijnt te middernacht! (zingen)
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt (zingen)
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3 Wie waakt er als een trouwe knecht, (Voorganger leest)
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

4. Zijn onze lampen wel gereed (Voorganger leest)
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5. De Heer verschijnt te middernacht! (zingen)
Nu is nog alles stil…
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Verkondiging. ‘In afwachting van wat komen gaat?!’.

Meditatief orgelspel

Lied: 992: 1,2,3 en 4 ’ Wat vraagt de Heer nog meer van ons’.

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het gesproken Onze
Vader.

Collectes bij de uitgang na afloop van de dienst

Slotlied 415: 1 en 2’Zegen ons Algoede’.

1   Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2   Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Zegenbede

Aansluitend zingen Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 7 augustus 2022
Tijd:
09:30