Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 8 augustus 2021 – Ds. P. ‘t Hoen uit Ede (klik voor liturgie)

zondag 8 augustus 2021: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Intochtslied: Psalm 34: 1 en 4 Ik loof de Heer altijd
1. Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegent dien en weest blij.
4. Komt nader, ziet en proeft,
opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,
dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
wacht u verzadiging.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Idents van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.
Woord van vergeving.

Lied: Psalm 89: 5 en 6 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
5. Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

Thema: ‘Daniel in de leeuwenkuil.
Kinderlied: Daniel

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezingen: Psalm 8

Lied: Psalm 8 zingen 1, 2, 6. Heer onze Heer, zo heerlijk en verheven
1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2.Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G’ uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
3.Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4.Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.
5.Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al ’t geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.
6.Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Evangelielezing: Matteüs 10: 29 – 33

Lied 979 zingen 1, 2 en 3, 6 en 7 De vogels van de bomen
1 De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen,
zij wonen in het licht.
2 Zij rusten op de adem
van God die ademend
de wereld heeft geschapen
en alle namen kent,
3 die alle hemelstreken,
de aarde als een huis
alleen maar door te spreken
maakte, spelenderwijs.
4 De grandioze bloemen
de bloemen bij de vleet
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,
5.in kleuren en in geuren
vertellen zij van God
en weten van geen treuren,
de vreugde is te groot.
6.De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en ’t paradijs verteld.
7 De vogels die daar vliegen,
zij geven hoog van God,
zij geven van de liefde
van God de Vader op!

Verkondiging. Wij leven in de natuur ons gegeven!

Meditatief orgelspel gezang 400

Lied 978: 1, 2, 3 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren
1.Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2.Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3.Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4.Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Dankzegging, voorbeden en het Onze Vader

Slotlied 871: 1, 2, 3 en 4
1.Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2.Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
3.Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
4.Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng’len in.

Zegenbede
aansluitend amen,

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 8 augustus 2021
Tijd:
09:30