Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 8 mei 2022 – Ds. G. Landman uit de Bilt (klik voor liturgie)

zondag 8 mei: 09:30

Orgelspel

Woord van welkom en uitleg collectes

Intochtslied: Ps. 66 : 1 en 3 ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’.

1   Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3   Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
Loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Stil gebed

‘Onze hulp …’ – ‘Genade zij u en vrede …’

Klein Gloria lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebedsoproep

Smeekgebed: Lied 301e

solo, (voorganger) daarna allen:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. (Allen)

Om mensen, vernederd en niet in tel,
om elk slachtoffer in het spel van wie macht heeft,
om mensen, beschaamd in hun verlangen naar vrede:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. (Allen)

Om kleine mensen, niet gehoord in hun protest,
om alle onaanzienlijken, die hopen op U,
die de droom van uw Koninkrijk bewaren:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. (Allen)

Na inleidende zin:

Glorialied Ps. 66 : 7

7   De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij

Kindermoment: In de kinderverteldienst (Bijbel Basic) is het thema: Engelen bij Abram en Sara God
belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen, als Abraham en Sara al heel oud zijn,
komt die belofte uit: Isaak wordt geboren. Gelezen wordt daarbij in de kinderverteldienst uit Genesis 18 :
1-15en 21 : 1-7.

Kinderlied via de beamer: ‘Ga je mee met mij’, van Elly en Rikkert

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Profetenlezing Ezechiël 34 : 1-11

Zingen: Psalm 23c 1, 2, 3 en 5 ‘Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij’
1 allen, 2 solo, 3 en 5 allen

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, (Allen)
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom –
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, (solo voorganger)
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn, (Allen)
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, (Allen)
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag

Evangelielezing Joh. 10 : 11-18

Zingen: Lied 651 : 1, 4, 5, 6 en 7 ‘Christus heeft voor ons geleden’
1 solo, 4 allen, 5 solo, 6 en 7 allen

1   Christus heeft voor ons geleden (Solo)
als een beeld van ons bestaan,
dat wij zover zouden gaan
in zijn voetstappen te treden.

4   Die de zonden heeft gekorven (Allen)
in zijn lichaam aan het hout,
dat gij Gode leven zoudt,
aan de zonde afgestorven.

5   Door wiens striemen gij genezen, (Solo)
door wiens dood gij levend zijt,
levend in rechtvaardigheid,
taal en teken van Gods wezen.

6   Als eertijds verdoolde schapen ((Allen)
thans den Herder toegewijd,
die u in de waarheid weidt.
Uw Bewaarder zal niet slapen.

7   Ja, de Heer zal u bewaren, (Allen)
Hij de Herder, Hij het Lam,
die voor u ter aarde kwam,
die voor u is opgevaren!

Verkondiging

Meditatieve orgelmuziek;

Zingen: Lied 653 : 1, 6, 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’

1   U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6   Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7   O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Dankzegging en voorbeden, Stil gebed en meegesproken Onze Vader .

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 939 1, 2 en 3. ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3.Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Wegzending en gezongen zegen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 8 mei
Tijd:
09:30