Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 9 april 2023 – pasen – Ds. Ria Scheltens- Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 9 april 2023: 09:30

Orde van dienst voor Paasmorgen 9 april 2023 Renswoude
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-Ineke Dreschler dienst 2-Hans Dreschler
Organist/Pianist: Wim Vochteloo
M.m.v.: Zanggroep Cantare o.l.v. Wim Vochteloo
Trompet: Judith Plantinga
Beamer: Rein van Leeuwen
———————————————————–

Orgel/piano muziek

Voor de dienst: ‘Daar juicht een toon’.

1 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

2 Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Welkom, mededelingen, uitleg collecte

Aanvangslied: ‘Psalm 118: 9 en 10’.

9   Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeg’nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

10   De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed, Votum en groet.

Aansluitend zingen : Lied 624: 1 en 2 ‘Çhristus, onze Heer, verrees’.

1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2 Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Gebed

Cantare: Lied 600: 1.2 en 3 ‘Licht ontstoken aan het donker’.

1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Allen
5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Zingen, terwijl de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

Cantare en gemeente: : 1 en 2 ‘Het pure witte licht’ (lied 171 Tussentijds)

Cantare
1. het pure witte licht
van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht,
een keerpunt in de tijd.

Cantare
2. In stilte, ongezien
en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en don’kre nacht

Allen
5. De werkelijkheid van God
breekt in ons leven in
als ruimte, perspektief,
geeft alles nieuwe zin.

Cantare:
6. Waar leven triomfeert,
het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt

Allen
7. Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in 't menselijk bestaan.

Kindermoment: Het zevende luikje gaat open
Thema: Hij is opgestaan, het is echt waar!

Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal:
nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn
twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs.
Ze praten met elkaar over alles wat er
gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben.
Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen
herkennen Hem wanneer Hij het brood breekt
en met hen deelt.

Gesprekje met de kinderen

Kinderlied:
Weet je dat de lente komt? Elly en Rikkert via YouTube

Woord van geloof: ‘1 Korintiërs 15: 39-47, 57-58’.

Zingen: Lied 633 ‘Tussen waken, tussen dromen’.
(andere melodie dan in ’t liedboek) :

Cantare vers 1, 2 en 3

1 Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

2 Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3 Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden.
Open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan

Allen
4 Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Gebed

De Bijbel open: ‘Johannes 20: 1-10’.

Zingen: Lied 630: 1 en 3 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’.

1.Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minne

Verkondiging

Zingen: Lied 642: 1, 2, 4, 5 en 8 ‘ Ik zeg het allen dat Hij leeft’.
1   Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2   Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

4   Ten onder ging de sterke dood,
Ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5   De donkere weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

8   't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Dankgebed, voorbeden, lofprijzing en gesproken Onze Vader

Slotlied: ‘U zij de glorie’ (Hemelhoog)

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,
en zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn god’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer

Zegen met afsluitend amen door voorganger

Aansluitend: Zingen: we uit Opwekking 44:1
‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft

Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht

Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht

Hem zij de glorie
Want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Orgel/piano

Gegevens

Datum:
zondag 9 april 2023
Tijd:
09:30