Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 9 juli 2023 – Ds. P.J. Rebel uit Utrecht (klik voor liturgie)

zondag 9 juli 2023: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN
Liturgie voor 9 juli 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. P.J. Rebel uit Utrecht
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Ineke Dreschler, dienst 2- Hans Dreschler.
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Henk Aantjes
Beamer: Berend Waarsing

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: Psalm 33: 1, 2, 8 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’.

1   Komt nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

2   Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8   Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kyriegebed

Zingen, lied: 705: 1, 2, 3 en 4. ‘Ere zij aan God de Vader’.

1.Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2.Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3.Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4.Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing: ‘Psalm 71’.

Zingen, lied: Psalm 71: 1, 5, 11 ‘Heer, laat mij schuilen in uw hoede’.

1   Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

5   Het was voor velen tot een teken,
Heer, dat ik staande bleef, –
een wonder dat ik leef.
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,
steeds wil mijn mond U noemen,
Grootmachtige, U roemen.

11   Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen
tot in de hemel hoog,
zij blinkt voor ieders oog.
Gij toont uw macht in gunstbewijzen,
voor U moet alles wijken, –
Heer, wie is uw gelijke!

Lezing: ‘ Romeinen 3: 21-26’.

Lied: NLB 969: 1, 2, 3 en 4 ‘In Christus is nog west nog oost’.

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Verkondiging.

Zingen: lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Heer raak mij aan met uw adem’.

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – en het gezongen Onze Vader.

Slotlied, lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’.

1   Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2   Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3   Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4   De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.

5   Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegenbede

Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 9 juli 2023
Tijd:
09:30