Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE nieuwjaars bijeenkomst 1 januari 2021 – liturgie Kerkenraad (klik voor liturgie)

vrijdag 1 januari 2021: 10:30

Liturgie nieuwjaarsbijeenkomst 2021 – voor op de website
Wij luisteren naar lied 216: 1,2 en 3
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Welkom en mededelingen.
Gebed.
Wij luisteren naar lied 139: 1,8 en 9
Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Ik loof U die mijn Schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Gedicht: Hij is erbij
Soms brengt God de storm tot stilte,
soms leidt Hij mij er doorheen.
In de stormen van het leven
ben ik niet alleen.
Soms geneest Hij mij van ziekte,
soms laat Hij het lijden toe.
Hoe het ook zij,
Hij is erbij!
Soms tilt God mij over bergen,
soms voert Hij mij er omheen.
Maar hoe zwaar de weg ook zal zijn,
ik ga niet alleen.
Soms draagt Hij mij in Zijn armen,
soms laat Hij mij even gaan.
Hoe het ook zij,
Hij is erbij!

Gebed
Lezing: Jesaja 41; 8 t/m 13
We luisteren naar lied 118: 1 en 5
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Overdenking.

We luisteren naar het Onze Vader, lied 1006
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd
Amen. Amen.
Geloofsbelijdenis.
Ik geloof dat ik nooit alleen ben
God is bij me, Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles gemaakt, ook mij.
Ik geloof dat God deze wereld in Zijn hand houdt.
Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden.
Ik geloof dat Hij de Zoon van God is.
Om mij te bevrijden van zonde en schuld
werd Hij aan het kruis geslagen
en ging naar het dodenrijk.
Hij is opgestaan en Hij is mijn verlosser.
Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.
Om mij heen is de gemeenschap van de kerk,
de mensen die God liefheeft.
Ze leven overal, in alle landen van de wereld,
in alle continenten en onder alle rassen.

Ik hoor er ook bij.
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen
dat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn;
dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen
dat God mij niet naar Zich toe wil trekken.
Ik geloof dat God voor mij het leven wil
en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet
en dat Hij bij me is, vandaag en altijd
tot in alle eeuwigheid.
AMEN
We luisteren naar lied 885: 1 en 2
Groot is uw trouw , o Heer
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw o Heer 2x
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond,
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonde,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft leven tot in eeuwigheid.
Refrein.
Zegenbede.
In ons hart en in ons huis
de zegen van God
In ons komen en in ons gaan
de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
Amen.

Slotlied: O Heer mijn God wanneer ik in verwondering
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
Als Christus komt, met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:

Gegevens

Datum:
vrijdag 1 januari 2021
Tijd:
10:30