Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 1 augustus 2021 – Ds. H. Keegstra uit Bennekom (klik voor liturgie)

zondag 1 augustus 2021: 09:30

Orgelmuziek:
Welkom, o.a. mededelingen en collecte

Aanvangslied Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen
1.Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2.Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3.Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
4.Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5.Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!

Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed van verootmoediging

Zingen Lied 158b Een schoot van ontferming is onze God
Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede

Woord voor ons leven
Kinderlied: ‘Daniël’.

Gebed om de hulp van Gods Geest:

Lied 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Schriftlezing Genesis 18: 1-8

Zingen Psalm 15: 1,2 en 4
1 Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.
2 Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.
4 Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.

Schriftlezing Lucas 10: 38-42

Zingen Lied 326 Van ver, van oudsher aangereikt
1.Van ver, van oudsher aangereikt,
een Woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!
2 Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak
3.Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet
4.Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!
5 Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
6. O Woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is , die was, die komen zal

Verkondiging

Zingen Lied 313: 1,2 en 5 Een rijke schat van wijsheid
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
5. Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied Lied 867 Loof overal, loof al wat adem heeft
1. Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De aard' is niet zo wijd,
of God wordt lof bereid,
zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
2.Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Looft overal, looft al wat adem heeft

Zegen
Gezongen Amen, amen, amen
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 1 augustus 2021
Tijd:
09:30