Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 13 mei 2021 – Hemelvaart – Ds. mv. H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

donderdag 13 mei 2021: 09:30

Orgelspel

Welkom en mededelingen uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 97: 1 en 6
1.Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
6.Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Stil gebed, Votum en groet
Lied 195: Klein Gloria,

Gebed van inkeer en verootmoediging
Woord voor onderweg: Psalm 47

Zingen: Gezang : 229: 1, 2 en 5
1. De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.
2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.
5. O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Gebed
De Bijbel open: Handelingen 1: 1 t/m 11

Zingen: Gezang 231: 1, 2 en 3
1.Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
2.Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken

“Hemelvaartsfeest”

Zingen: Opwekking 27
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
 
2.Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds  door uwe liefde
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
 
3.Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht,
kom, Heer Jezus in uw kracht

Aandacht voor “Waar is het feestje?”
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 426
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Zegen

Na de zegen: Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huiswaar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot die, in het donkerste dal,
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
donderdag 13 mei 2021
Tijd:
09:30