Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 6 juni 2021 – Ds. P.J. Rebel (klik voor liturgie)

zondag 6 juni 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: NLB 686
1.De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.
2.Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
3.De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.
Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Idents van verootmoediging:
Gebed om ontferming

Lied: NLB 902: 1, 3, 4
1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.
3. Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer van binnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij Vader! zucht.
4. En als het nacht gaat worden,
een nacht vol schrik en pijn,
dan zucht de Geest in woorden
die onuitzegbaar zijn.
En wat mijn hart wil spreken,
maar wat geen stem meer krijgt,
is taal voor Hem en teken,
als Hij zich overneigt.

Kindermoment
Thema: “Jeremia wordt Gods profeet”, lezing hierbij uit Jeremia 1-3
Kinderlied: Het woord van onze God, door Elly en Rikkert Zuiderveld.

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing uit: Numeri 6: 22-27

Lied: Psalm 68: 1, 9
1. God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.
9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

Lezing uit : Johannes 14: 15-26

Lied: NLB 695
1.Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2.Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4.Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5.Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Verkondiging.

If ye love me (tekst Johannes 14: 15-17a) van Thomas Tallis. Film via YouTube
If ye love me – Tallis – Tenebrae conducted by Nigel Short – YouTube

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het gezamenlijk bidden
van het Onze Vader

Slotlied. NLB 687
1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knie-en zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land

Zegenbede.
Gemeente zingt afsluitend amen,

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 6 juni 2021
Tijd:
09:30